Instytut

Zgoda KNF na objęcie przez Małgorzatę Zaleską stanowiska prezesa GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającą na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej na stanowisko Prezesa Zarządu. Zmiana w składzie Zarządu Giełdy zacznie obowiązywać od dnia doręczenia Spółce decyzji KNF.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało Małgorzatę Zaleską na stanowisko prezesa Spółki 12 stycznia 2016 r.

 

Małgorzata Zaleska

 

W 1993 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. ukończyła Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 r. – tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Małgorzata Zaleska jest Dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji.

 

W przeszłości była m.in.: Doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998-2003), Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015) odpowiedzialnym m.in. za sprawowanie nadzoru nad Departamentem Zagranicznym, Departamentem Zarządzania Strategicznego i Departamentem Komunikacjii Promocji, Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015),
a także Przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015).

 

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

 

Jako prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prof. Małgorzata Zaleska uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych 7 listopada 2008 r. w Sali. im. Stanisława Wojciechowskiego w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej  w Warszawie przy ul. Jasnej  1, zorganizowanej przez Instytut Bankowości Spółdzielczej, który obecnie nazywa się Instytut Europejskiego Biznesu.

Image

http://www.ibs.edu.pl/content/view/1734/104/