Światowa Firma

USA po ponad 50 latach zaczynają normalizację stosunków z Kubą

Normalizacja stosunków USA z Kubą pomoże w realizacji naszej kampanii promocyjnej Go Latin America, którą Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi w w ramach Programu Światowa Firma od listopada 2014 r.
Onet podał, że prezydent Barack Obama 17 grudnia 2014 r.  ogłosił zwrot w dotychczasowej polityce izolowania Kuby przez USA. Zalecił rządowi natychmiastowe wznowienie zerwanych w 1961 r. stosunków dyplomatycznych z wyspą oraz rozluźnienie różnych restrykcji w podróżach i eksporcie.
Przemysław Hauser, były ambasador Zakonu Maltańskiego, był pośrednikiem w rozmowach między USA a kubańskim reżimem o wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
– Wcześniej zdobyłem zaufanie syna Fidela Castro Antonia – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” odsłaniając kulisy negocjacji. Po 55 latach prezydent Barack Obama zdecydował się na historyczny zwrot. To przełom w relacjach między USA a Kubą.

Jak przy­zna­je dy­plo­ma­ta, pierw­szy wyłom w re­la­cjach ame­ry­kań­sko-ku­bań­skich na­stą­pił w wy­ni­ku piel­grzym­ki Jana Pawła II na Kubę w 1998 roku. Ustęp­stwa, na które zde­cy­do­wał się Ca­stro, miały być po­cząt­kiem od­prę­że­nia.

Hau­ser przy­znał na ła­mach „Rzecz­po­spo­li­tej”, że na­wią­zał bli­ski kon­takt z synem Fi­de­la Ca­stro An­to­niem, któ­re­go go­ścił w Pol­sce, m.​in. pod­czas Euro 2012. – W ten spo­sób sta­łem się pasem trans­mi­syj­nym mię­dzy Ame­ry­ka­na­mi a Fi­de­lem Ca­stro – po­wie­dział am­ba­sa­dor i dodał, że „klu­czo­wym mo­men­tem była śmierć Hugo Cha­ve­za” i wy­ni­ka­ją­cy z tego po­ten­cjal­ny kry­zys go­spo­dar­czy w kraju.

Ame­ry­ka­nom za­le­ża­ło na wzno­wie­niu re­la­cji, wedle opi­nii dy­plo­ma­ty, nie tylko dla­te­go, że Ba­rack Obama obie­cał to w kam­pa­nii wy­bor­czej w 2008 roku, ale także ze wzglę­du na to, że biz­nes­me­ni z Hisz­pa­nii, Włoch, Fran­cji, czy Nie­miec robią wiel­kie in­te­re­sy na Kubie, pod­czas gdy Ame­ry­ka­nów tam nie ma”.

źródło: Onet.pl

 

Nasz komentarz:

Normalizacja stosunków USA z Kubą pomoże w realizacji naszej kampanii promocyjnej Go Latin America, którą Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi w w ramach Programu Światowa Firma od listopada 2014 r.