Gepardy BiznesuWielcy Modernizatorzy

MPEC-Włocławek jest Gepardem Biznesu i Wielkim Modernizatorem Europy 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku została wyróżniona w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i w VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Europy 2015. W latach 2014-2105 wzrosła bowiem wartość rynkowa firmy, mimo dużych odpisów amortyzacyjnych związanych z modernizacją ciepłowni i sieci ciepłowniczej.

Zakres podstawowej działalności ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej obejmuje wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła na podstawie udzielonych koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka prowadzi na terenie miasta Włocławek działalność ciepłowniczą o charakterze użyteczności publicznej mającą na celu bieżące i nieprzerwane zaopatrzenie odbiorców w ciepło.

Energia cieplna na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego jest wytwarzana  we  własnym źródle ciepła, w ciepłowni przedsiębiorstwa przy ulicy Teligi 1 we Włocławku.  Produkowane przez Spółkę ciepło systemowe dostarczane jest do budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

Zapewnia ono odbiorcom komfort cieplny w pomieszczeniach oraz optymalną temperaturę ciepłej wody użytkowej. Jest ono rozprowadzane do odbiorców w mieście sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości ponad 184 km. Moc cieplna ogółem zainstalowanych jednostek kotłowych w  ciepłowni MPEC-Włocławek stanowi blisko 173 MW.

Wielkość sprzedaży ciepła w przedsiębiorstwie kształtuje się na poziomie 1 mln GJ w skali roku.

Oprócz podstawowej działalności przedsiębiorstwo zajmuje się również niekoncesjonowaną taką jak: eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń i instalacji ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo zabezpiecza ponad 70% potrzeb cieplnych miasta w zakresie dostawy ciepła dla celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji i wentylacji. Jest kluczowym przedsiębiorstwem w branży ciepłowniczej w mieście.

Profesjonalizm działań przedsiębiorstwa wynika z ponad 45 letniego doświadczenia w dostawach energii cieplnej do mieszkańców miasta. Spółka swoje działania rozwojowe i organizacyjne opiera na systemie jakości według normy ISO 9001:2008. Wdrożenie systemu zarządzania jakością rozpoczęło niekończącą wędrówkę przedsiębiorstwa do osiągania optymalnego działania procesów wykorzystujących w wysokim stopniu posiadane zasoby.

Istotne miejsce w działalności przedsiębiorstwa zajmuje dbałość o środowisko naturalne. W rozwoju przedsiębiorstwa jest to główny priorytet jego działań i jeden z ważniejszych celów działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwo eliminuje zagrożenia ekologiczne ze swojej działalności wdrażając korzystne rozwiązania dla środowiska. Od początku funkcjonowania prowadzi politykę sprzyjającą ochronie środowiska. Jego działania podporządkowane są zasadzie długofalowego zrównoważonego rozwoju co oznacza konieczność uwzględniania wymogów ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach  inwestycyjnych i organizacyjnych. Kluczowym wyznacznikiem realizacji wytyczonych celów środowiskowych w przedsiębiorstwie jest ciągłe obniżanie poziomu wskaźników w odniesieniu do produkcji ciepła. Efekty związane z realizacją optymalnej strategii inwestycyjnej przedsiębiorstwa nacechowanej dużą wrażliwością społeczną MPEC we Włocławku godzącą interes odbiorców, ekosystemu i interes spółki od wielu lat są dostrzegane przez niezależne ciała opiniotwórcze i kapituły wręczające różnorodne nagrody i wyróżnienia.

Za wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w procesie wytwarzania energii cieplnej oraz w systemie dystrybucji ciepła przedsiębiorstwo zostało wyróżnione wieloma nagrodami, z których najważniejsze to:

– Klucz Sukcesu 2007 za: ,,Modernizację kotłowni lokalnej polegającej na zastąpieniu jednego z dwóch pracujących kotłów olejowych kotłem przystosowanym do spalania paliwa stałego w postaci pelletu drzewnego”

– Klucz Sukcesu 2008 za :,,Modernizację urządzeń przykotłowych oraz układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni ,Wschód” polegającej na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej przy produkcji ciepła”

– Wyróżnienie w konkursie -,,Klucz Sukcesu 2009″ za budowę przyłączy cieplnych z zastosowaniem technologii ,,wcinki na gorąco” – Akt nominacji do tytułu HIT 2006 za modernizację układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni ,,Wschód”

– Akt nominacji do tytułu HlT 2007 w kategorii Ekologia za: ,,Wdrożenie technologii wykorzystującej biopaliwo w postaci pelletu drzewnego”

– Tytuł HIT 2008 w kategorii Ekologia za: ,,Modernizację instalacji odpylania kotła WR-25″

– Tytuł Firma Fair – Play w latach 2007 – 2013

– Kryształowy HIT 2009 za budowę przyłączy cieplnych z zastosowaniem technologii „wcinki na gorąco”.

– Rubinowy HIT 2010 za badanie termowizyjne sieci.

– „Złota Setka Pomorza i Kujaw” 2010  – konkurs organizowany przez Gazetę Pomorską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „Dotacje Unijne w 2010 roku”, firma zajęła 10 miejsce

– Rubinowy HIT Pomorza i Kujaw 2011 z gwiazdką 2011 za realizację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”.

– Ranking Rzeczpospolitej – Lista 2000 (opublikowany w 2011 r.), spółka znalazła się na 44 miejscu wśród firm innowacyjnych w Polsce.

– Tytuł Gazela Biznesu 2011 – ranking prowadzony przez redakcję Pulsu Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland.

– Rubinowy HIT z dwiema gwiazdkami 2012 za zrealizowanie projektu pn.: „Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-25 z zastosowaniem ścian szczelnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej”.

– Przedsiębiorstwo Fair Play 2015 i Platynowy Laur 2015 – Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

– Platynowy HIT 2015 – to efekt udziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Konkursie Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów 2015, którego współorganizatorami są Starostowie Województw Pomorskiego i Kujawsko – Pomorskiego oraz Związek Gmin Pomorskich, patronem honorowym natomiast jest  Marszałek Województwa Pomorskiego. Spółka MPEC dokonała zgłoszenia do konkursu w kategorii Ekologia w zakresie „ Zmiana sposobu dostawy ciepłej wody użytkowej do odbiorców osiedla mieszkalnego Krzywe Błota we Włocławku ze zmianą opomiarowania jej zużycia”.

Przedsiębiorstwo na pozytywną opinię i wizerunek w otoczeniu pracowało przez lata kładąc duży nacisk na bezawaryjną dostawę energii cieplnej do odbiorców w mieście oraz wysoką jakość świadczonych usług. Drogę do sukcesu przedsiębiorstwa wyznaczała zrównoważona ewolucja jego rozwoju w minionych latach jego działalności. Przedsiębiorstwo ponosiło zawsze pełną odpowiedzialność społeczną za podejmowane decyzje. Jako wiarygodne i kompetentne daje gwarancję wysokiego bezpieczeństwa energetycznego miasta Włocławek. Przedsiębiorstwo w swojej działalności poszukiwało zawsze dróg swojego rozwoju, by zaspakajać w pełni potrzeby odbiorców i ich rosnące coraz wyższe oczekiwania. Odpowiadając na potrzeby rynku w zakresie dostawy ciepła przedsiębiorstwo systematycznie rozbudowywało system ciepłowniczy w mieście co sprawiało, że z biegiem lat dostęp do niego stawał sie coraz łatwiejszy.

Realizowana w przedsiębiorstwie strategia ekspansji rynkowej wyzwala w Spółce działania, by zaistnieć w nowych rejonach miasta pozbawionych do tej pory ciepła z systemu scentralizowanego. W wyniku tego działania w trzecim kwartale bieżącego roku zostanie rozpoczęta budowa magistrali ciepłowniczej do osiedla mieszkaniowego Mielęcin-Michelin. Łączna moc zamówiona po wybudowaniu systemu ciepłowniczego w tej części miasta to  ponad 4,2 MW z czego na ciepłą wodę użytkową  przypadać będzie 0,5MW. Poważnym wyzwaniem, któremu przedsiębiorstwo musi sprostać w najbliższych latach staje się budowa kompleksowej instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin z dostosowaniem jej do zaostrzonych wymogów Dyrektywy IED i konkluzji BAT. W najbliższych planach w przedsiębiorstwie są rozważane  nowe inwestycje, w których zakres wchodziłaby budowa bloku wysokosprawnej kogeneracji lub instalacji spalania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

MPEC-Włocławek aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta, angażując się w lokalne inicjatywy związane ze sportem, kulturą i pomocą potrzebującym.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku została wyróżniona w X edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i w VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Europy 2015.