Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o. w Kraskowie to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2019

Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o. w Kraskowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 i XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 na podstawie wiarygodnych danych finansowych.

Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2017 i 2018 r. osiągnął w jej przypadku poziom 6,8 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

Wartość rynkowa Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o. w marcu 2019 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na ponad 22 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2019.

FMK Sp. z o.o. dostarcza na globalne rynki kompleksowe i optymalne rozwiązania systemów przeładunku i transportu ciągłego dla układów nawęglania, systemów magazynowania materiałów sypkich, układów transportowych w górnictwie, instalacji odsiarczania spalin, przemysłu cementowego i surowców mineralnych, przemysłu budowy platform wiertniczych.

Systemy wyposaża w dźwignice, urządzenia przeładunkowe, układy przenośników.

Dostarcza systemy sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy systemów.

Na zlecenie klientów zagranicznych świadczy usługi inspekcyjne nad produkcją, montażem i uruchomieniem wyrobów.

Dysponuje grupą wyspecjalizowanych inspektorów nadzoru.

FMK Sp. z o.o. jest partnerem biznesowym norweskiej firmy Aker MH AS oraz partnerem strategicznym BEVCON WAYORS Indie – liderem branży technologicznie zaawansowanych systemów transportu i przeładunku materiałów.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.f-m-k.eu

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.