Business Centre Club pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

Wyrażamy aprobatę dla aktualizacji nazewnictwa oraz wprowadzenie nowych, istotnych zawodów. Z satysfakcją przyjmujemy również podjęcie działań w celu przywrócenia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny poprzez projekt podstawy programowej kształcenia techników farmaceutycznych stanowiący element Załącznika nr 22 do projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego. Uważamy, że jest to niezbędne, zważywszy na rolę jaką w systemie dystrybucji leków odgrywa technik farmaceutyczny. Takie działanie cieszy tym bardziej, że przedstawiciele pracodawców od wielu lat postulowali rezygnację z błędnej decyzji podjętej przez poprzedni rząd.

W zakresie szczegółowych rozwiązań zawartych w projekcie, niezwykle istotne jest uwzględnienie postulatów przedstawionych jeszcze w toku konsultacji na poziomie wewnątrzministerialnym. Dotyczy to tak doprecyzowania charakteru „współuczestnictwa” technika farmaceutycznego (poprzez odwołanie się do zakresu uprawnień wynikających z przepisów prawa), jak i rezygnacji z „nadzoru farmaceuty” nad działaniami technika farmaceutycznego (który pierwotnie miał obejmować także samodzielne działania, dla których podstawę stanowi Prawo farmaceutyczne).

Brak realizacji ww. postulatów tworzyłby ryzyko sprowadzenia technika farmaceutycznego wyłącznie do asystenta farmaceuty, a także utrudnienia funkcjonowania aptek i punktów aptecznych.

Troszcząc się, podobnie jak projektodawca, o dobre kadry dla polskiej gospodarki będziemy zobowiązani za przychylenie się do uwag BCC do pozostałych trzech rozporządzeń (w sprawie doradztwa zawodowego; w sprawie praktycznej nauki zawodu; w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego).

Rekomendacje wesprą ograniczanie bezrobocia strukturalnego teraz i w przyszłości poprzez wzrost kooperacji z pracodawcami, a także metody aktualizacji wiedzy o praktycznej nauce zawodu, oceny skuteczności doradztwa zawodowego.

W swoich propozycjach kierowaliśmy się doświadczeniem z zatrudniania młodych ludzi w przedsiębiorstwach firm zrzeszonych w Business Centre Club. Zależy nam by wzmacniać zarówno profesjonalne doradztwo, które owocować będzie satysfakcją i spełnieniem w pracy jak również poziom kształcenia praktycznego.

źródło: BCC