AktualnościGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Biproraf Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Biproraf Sp. z o.o. w Gdańsku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 209 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 64,4 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Firma powstał w 1973 roku i nosił nazwę „Biura Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty „Bipronaft – Kraków. Oddział w Gdańsku.” W styczniu 2007 roku jej właścicielem stała się firma KTI Poland S.A. z włoskim kapitałem, która przejęła udziały LURGI S.A. i Grupy LOTOS S.A. Od sierpnia 2011 właścicielem 100% udziałów została firma Automatic Systems Engineering Spółka z o.o., stając się jedną ze spółek Grupy Technologicznej ASE w Gdańsku. Misją firm skupionych w Grupie jest dostarczenie bezpiecznych technologii i rozwiązań dla przemysłu i infrastruktury gospodarczej.

Specjalizuje się w projektowaniu, nadzorze i wykonawstwie instalacji i obiektów przemysłu naftowego, petrochemicznego, chemicznego oraz gazowego. Posiada także kompetencje w zakresie projektowania i wykonania obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Kompleksowość oferowanych usług polega na wykonywaniu wszystkich czynności procesu inwestycyjnego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej i technicznej, począwszy od opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, przez uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub pozwolenia na budowę a skończywszy na organizacji kompletnego wykonania obiektów lub instalacji, zgodnie z warunkami ustalonymi z klientem i w zakresie obowiązującego prawodawstwa. Funkcjonuje i realizuje projekty w ramach obowiązującego prawa, norm i dobrej praktyki projektowej i wykonawczej. Pracuje w oparciu o sprawdzony personel posiadający niezbędne, wysokie i okresowo aktualizowane kompetencje.

W ostatnim czasie jej specjalizacja rozszerzyła się o pro-środowiskowe najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne związane m.in. z  wodorem. Od sierpnia 2017 jest członkiem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego zadaniem jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych w Polsce.

Więcej o firmie pod adresem: http://www.biproraf.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 170 684 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.