Gepardy BiznesuPolskie Brylanty

POLWAX SA: Gdziekolwiek nie popatrzyć wzrosty

W trzech kwartałach tego roku Spółka odnotowała bardzo dobre wyniki. Przychody były wyższe o 14% niż rok wcześniej i wyniosły 175, 8 mln złotych. Natomiast zysk netto wzrósł o 41% do 16, 2 mln złotych.
W ocenie Spółki III kwartał 2014 roku był okresem wzmożonej aktywności Polwax S.A. w zakresie sprzedaży wyrobów we wszystkich grupach asortymentowych. Sygnały wskazujące na poprawę koniunktury w przemyśle europejskim wpłynęły pozytywnie również na rynek krajowy, stymulując wzrost popytu. Na bardzo dobrym, poziomie utrzymuje się eksport, który stanowi już 23% całej sprzedaży chemicznej firmy.
– Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych, wysokiej i stabilnej jakości wyrobów, współpracy z wieloma jednostkami badawczymi oraz dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klienta, nasze produkty cieszą się uznaniem i są wykorzystywane w wielu różnorodnych gałęziach przemysłu. Osiągane wyniki wskazują jednoznacznie, że ten kierunek rozwoju jest optymalny – stwierdził Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki Polwax SA. – Oczywiście przez cały czas pracujemy nad nowymi produktami. Tego wymaga od nas współczesny przemysł – zdecydowanie podkreśla Dominik Tomczyk.
Niebagatelne znaczenie, mające wpływ na osiągnięte wyniki III kwartału, miała sprzedaż w zakresie grup produktowych dedykowanych do zastosowań przemysłowych, gdzie wzrost przychodów łącznie sięgnął 33%, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Kluczem do sukcesu jest dynamiczny wzrost sprzedaży w zakresie wosków do zastosowań specjalnych, środków ochrony antykorozyjnej oraz klejów typu HotMelt
Sprzedaż produktów do branży producentów zniczy i świec w III kwartale była porównywalna z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka zanotowała 1,5 % wzrost przychodów w tej grupie. W ocenie Spółki osiągnięty wynik jest dobry, zwłaszcza w kontekście informacji o wzroście poziomu zastosowań przez producentów zniczy substytutów (olej palmowy, tłuszcze zwierzęce).
– Działamy na rynku, który podlega sezonowym, istotnym z punktu widzenia zakupów i sprzedaży zmianom.  Rozbudowana oferty produktowej, poszukiwanie nowych nisz rynkowych jest sposobem na bardziej stabilne rozłożenie popytu i podaży naszych produktów – zaznacza prezes Tomczyk.
Aktualnie portfolio Spółki obejmuje 12 grup produktowych: produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu, produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy oraz woski specjalne do produkcji świec. Ponadto Polwax produkuje gotowe znicze i świece.
Rośnij z nami w siłę!
Zgodnie ze strategią Spółki rozbudowywane będą własne struktury badawczo-rozwojowe i aktywa produkcyjne. – To jest prawdziwy i uniwersalny klucz do sukcesu. Bez stale rozwijanego potencjału badawczego trudno jest zakładać jakikolwiek poważniejszy rozwój. Dziś własne R&D daje nam przewagę konkurencyjną i chcemy, żeby tak też było w przyszłości– zapewnia prezes Tomczyk. Zarząd firmy chce wzmocnić w najbliższych latach ekspansję na nowe obszary rynku, zarówno w Polsce, jak i Europie Zachodniej. Na wysokomarżowych rynkach wymagających wysokiej i powtarzalnej jakości produktów, która co podkreślają w Spółce z dumą – stała się ich znakiem firmowym.
Przed nami inwestycje
Najbliższe trzy lata będą istotne z punktu widzenia budowania potencjału produkcyjnego Spółki. Planowane inwestycje , które zapowiedziane zostały w prospekcie emisyjnym  – zabezpieczą ciągłość produkcji.  – Mam tu na myśli przede wszystkim zakup, a następnie remont i modernizację parku sześciu zbiorników, które pozwolą nam na dodatkowe zmagazynowanie około 3,5 tys. ton surowców i wyrobów parafinowych – wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu Polwax SA.
Zbiorniki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków Spółki w Czechowicach – Dziedzicach. Polwax przeznaczy na ten cel do 2017 roku – 5 milionów złotych.
Obok zakupu już istniejących, Spółka chce też wybudować nowoczesny zbiornik o pojemności 1,0 tys. m3. – To ważna inwestycje specjalnie pod jeden z podstawowych rodzajów surowca, dzięki tej inwestycji zapewnimy sobie większą elastyczność produkcji – zaznacza prezes Stelmach.  – To produkt o bardzo nierównomiernej dostępności na rynku. Zwiększenie możliwości magazynowania tego surowca pozwoli nam poszerzyć ofertę produktową o wyroby, do których wytwarzania jest niezbędny – dodaje prezes.
Po zakończeniu obu inwestycji Polwax będzie dysponować zbiornikami o pojemności blisko 22 tys. M3. To zdecydowanie wpłynie na uelastycznienie i zoptymalizowanie harmonogramu produkcji.

Polwax prowadzi swoją działalność od 1999 roku. W latach 2004-2012 należała do Grupy LOTOS. Na początku 2012 roku miał miejsce tzw. lewarowany wykup menedżerski, w którym wzięli udział menedżerowie Spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin i emulsji parafinowych, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach, oprócz produkcji parafin i wosków przemysłowych, realizowana jest również produkcja zniczy i świec.
Produkty Polwax-u znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy.
Za 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł i zysk netto w wysokości 20 mln zł. W 2012 r. przychody wyniosły natomiast 260,5 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł. W pierwszym półroczu 2014 r. Polwax wykazał 95,6 mln zł przychodów i zysk netto 8,4 mln zł.
Przychody ze sprzedaży spółki POLWAX S.A. w III kwartale 2014 roku ukształtowały się na poziomie 80.236 tys. zł i były wyższe o 18,1% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Warto zwrócić uwagę, że łączny poziom przychodów za III kwartały 2014 roku wyniósł 175, 8 mln złotych i był o 14 procent wyższy niż rok wcześniej.
Sprzedaż eksportowa i wewnątrzwspólnotowa wzrosła wartościowo w okresie objętym raportem o 55,2 % w stosunku do poziomu z roku 2013. Zysk netto Spółki wzrósł o 41% I wyniósł 16,2 mln złotych.

Spółka debiutowała 6 października na WGPW. W ofercie publicznej Polwax uplasował wszystkie 3 819 865 oferowanych akcji stanowiących 38,2% jego kapitału zakładowego (32,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu) po cenie na poziomie 15 zł. Inwestorzy instytucjonalni objęli 85% akcji. Do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji, a stopa redukcji w tej transzy wyniosła 57,9%.

źródło: Polwax

POLWAX SA w Jaśle została wyróżniona w VI, VII i VIII edycjach ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu, w IV, V i VI  edycjach ogólnopolskiego Konkursu Konkursie  Efektywna Firma 2011 oraz  V i VI edycja ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu.