Gepardy Biznesu

Firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy Gepardem Biznesu 2017

Firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy została  wyróżniona w XII edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2017.

Firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy  wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017, liczoną z wykorzystaniem wskaźników z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej).

Okazało się, że dynamika wartości rynkowej tej firmy w latach 2015-2017 wyniosła 456 proc.  To oznacza, że  firma ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Wyniki finansowe firmy ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy
Rok 2014 2016
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 3922 21123
Zysk netto w tys. zł 45 274
Kapitał własny w tys. zł 243 1102
Wartość księgowa w tys. zł 288 1 376
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2015 20,70
C/Wk marzec  2015 1,36
C/Z marzec  2017 20,10
C/Wk marzec  2017 1,34
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 932
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 392
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys. zł) 1323
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 662
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Z 5507
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według C/Wk 1844
Suma wartości rynkowej w marcu 2017 z 2 wskaźników (w tys. zł) 7351
Wartość rynkowa w marcu 2017 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 3676
Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 r. do marca 2017 r. (w proc.) 456

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez firmę ENPIRE Łukasz Wojciechowski w Bydgoszczy.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych (WIG – Poland) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2015 r. – C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.

W końcu marca 2017 r. – C/Z:  20,1, a  C/WK: 1,34.

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW marzec 2015 i marzec 2017

Według wskaźników giełdowych z końca marca 2015 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2015 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2015 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2015 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dwunasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2017.