Wielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy 2015 Branży Edukacyjnej

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskały 43 firmy branży edukacyjnej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: Uniwersytet Jagielloński,  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA i  Uniwersytet Warszawski

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator 2015. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskały 43 firmy branży edukacyjnej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015 Branży Edukacyjnej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Uniwersytet Jagielloński Kraków 178,7 1661 17,5
2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław 137,0 758 4,5
3 Uniwersytet Warszawski Warszawa 129,4 1080 18,0
4 Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 116,0 772 13,0
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 109,7 730 3,9
6 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 105,0 234 12,0
7 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Wrocław 97,6 751 0,2
8 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Olsztyn 92,1 389 19,3
9 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 72,1 256 17,2
10 Politechnika Śląska Gliwice 69,1 513 84,2
11 Politechnika Warszawska Warszawa 65,9 1948 11,6
12 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 55,2 247 21,4
13 Politechnika Poznańska Poznań 53,7 370 -5,2
14 Politechnika Gdańska Gdańsk 51,6 599 24,9
15 Uniwersytet Śląski Katowice 45,9 360 -7,7
16 Politechnika Świętokrzyska Kielce 41,7 181 6,1
17 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 40,2 318 -10,8
18 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Łódź 40,0 342 8,3
19 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 35,9 1009 4,9
20 Uniwersytet Gdański Gdańsk 34,2 291 -10,1
21 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 34,0 1454 5,4
22 Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy Bydgoszcz 32,9 90 -18,4
23 UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku Białystok 30,1 342 32,9
24 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 28,1 558 4,0
25 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 28,0 557 9,3
26 Uniwersytet Medyczny Łódź 27,5 477 22,4
27 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin 25,9 264 32,8
28 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 25,3 761 16,2
29 Uniwersytet Łódzki Łódź 23,3 649 114,9
30 Politechnika Częstochowska Częstochowa 21,9 179 39,1
31 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin 20,8 184 -3,0
32 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Warszawa 19,3 474 15,0
33 Politechnika Białostocka Białystok 18,2 213 2,6
34 Uniwersytet Szczeciński Szczecin 16,8 123 29,7
35 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 16,7 512 -4,5
36 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin 16,5 58 16,6
37 Politechnika Lubelska Lublin 15,3 172 113,9
38 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 15,2 258 6,7
39 Akademia Morska Gdynia 14,3 51 23,5
40 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełm 13,5 38 -1,1
41 Uczelnia Warszawska Im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa 11,8 217 -81,7
42 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków 11,7 293 7,7
43 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Lublin 10,4 60 -30,5

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.