Przyjazne Miasto

Strategia Banku BPS na lata 2014-2017

Bank Polskiej Spółdzielczości ogłasza strategię na lata 2014-2017. Strategia obejmuje zadania Banku zarówno w jego funkcji komercyjnej, jak i zrzeszeniowej, jaką pełni wobec 363 Banków Spółdzielczych tworzących Grupę BPS.

Ponieważ Banki Spółdzielcze lokują w BPS swoje nadwyżki finansowe, które obecnie wynoszą ok. 16 mld zł, w strategii na pierwszy plan wysuwa się utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku. Ze względu na nowe wymogi unijne w zakresie norm płynności i wypłacalności, obecny model zrzeszenia będzie stopniowo przekształcany w zrzeszenie zintegrowane. Będzie to polegać na wprowadzeniu zintegrowanego modelu sprawozdawczego, co pozwoli wypełnić wymogi ostrożnościowe w zakresie relacji aktywów płynnych do wpływów netto (LCR), wynikające z dyrektywy CRD IV. Nie ograniczy to jednocześnie rozwoju działalności biznesowej zrzeszonych Banków Spółdzielczych.Celem strategicznym Banku BPS jest wzrost współczynnika wypłacalności do 12%. Będzie to oznaczało niższą niż w ostatnich latach dynamikę kredytów. Poziom kredytów będzie dostosowany do bazy kapitałowej. Jednocześnie jednak celem Banku BPS jest wspieranie Banków Spółdzielczych w organizowaniu konsorcjów kredytowych, w ramach których kilka banków wspólnie udziela kredytu jednej firmie. Dzięki temu będzie im łatwiej kontynuować współpracę z przedsiębiorstwami ze swoich regionów, które szybko się rozwijają i potrzebują większego finansowania, przekraczającego możliwości pojedynczego Banku Spółdzielczego. W związku z tym Bank BPS zakłada wzrost liczby kredytów konsorcjalnych do poziomu 1/3 portfela kredytowego Banku.

– Bank BPS ma dwie główne funkcje. Jest bankiem zrzeszającym dla Banków Spółdzielczych, dla których świadczy usługi infrastrukturalne i biznesowe. Prowadzi też własną działalność komercyjną. Nasza strategia zakłada optymalne wywiązywanie się z obu tych funkcji. Z jednej strony jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności dla zrzeszonych Banków Spółdzielczych i klientów, stąd duży nacisk w naszej strategii na jakość aktywów oraz spełnianie norm płynności. Chcemy przy tym podnosić atrakcyjność Banków Spółdzielczych i samego Banku BPS na rynku bankowym
– powiedział Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości.
Image
Tomasz Mironczuk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości
 
Bank BPS będzie także rozwijał ofertę kredytów wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Bank Gospodarstwa Krajowego. Poszerzy również ofertę o nowe produkty wspierające korzystanie z odnawialnych źródeł energii, współpracując z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Kredyty te dofinansowywane są z funduszy unijnych.W najbliższych latach Bank Polskiej Spółdzielczości położy też nacisk na rozwój nowoczesnych technologii, w tym wdrożenie nowoczesnej architektury systemu informatycznego. Dzięki temu będzie mógł szybciej wprowadzać zmiany w ofercie, a jego usługi staną się bardziej atrakcyjne dla młodszego pokolenia klientów. Działania te będą wspierane przez kampanie promocyjne wzmacniające wizerunek marki „BANK SPÓŁDZIELCZY”, które już dzisiaj prowadzone są w mediach tradycyjnych i elektronicznych.***
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie Banków Spółdzielczych w Polsce. Tworzą
je 363 Banki Spółdzielcze, to jest 64% wszystkich Banków Spółdzielczych działających w kraju. Banki Spółdzielcze Grupy BPS obsługują łącznie 6 milionów klientów, posiadają prawie 3 tys. placówek i blisko 4 tys. bankomatów, co daje Grupie pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce.Banki Spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają też bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, funduszy inwestycyjnych czy zarządzania wierzytelnościami.

Suma bilansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS wyniosła na koniec listopada 2013 roku prawie 59 mld złotych, a suma depozytów zgromadzonych w Bankach Spółdzielczych: ponad 50 mld złotych.

Bank BPS jest bankiem zrzeszającym dla kilkunastu banków spółdzielczych, wyróżnionych w konkursie Bank Przyjazny Biznesowi.