Wyróżnieni

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach to Gepard Biznesu 2022

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 10,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Historia siemiatyckiej spółdzielni „Społem” sięga roku 1909, w którym powstała pierwsza placówka spółdzielcza po nazwą Stowarzyszenie Spożywców w Siemiatyczach, z odpowiednimi udziałami. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Henryk Ciecierski, a członkiem zarządu Henryk Niewiarowski. W roku 1915 działalność Spółdzielni zostaje przerwana a jej majątek, na skutek działań wojennych, zniszczony i rozgrabiony. W lutym 1919 roku utworzony zostaje Oddział Okręgowego Stowarzyszenia Spożywców powiatu bielskiego z siedzibą w Siemiatyczach. Jego założycielem i prezesem zarządu był Stanisław Wołk. W owym czasie Spółdzielnia dynamicznie się rozwijała – na terenie miasta i powiatu funkcjonowało 14 sklepów. Trudności i zahamowanie rozwoju Spółdzielni miały miejsce w okresie kryzysu światowego w 1932 roku, po czym w kolejnych latach, Spółdzielnia stopniowo odzyskała swój potencjał gospodarczy. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej prowadziła działalność: w 5 sklepach, zakładzie masarskim oraz hurtowni artykułów spożywczych, materiałów budowlanych i nawozów sztucznych.

Okres wojny zmusza do zawieszenia działalności spółdzielczej. Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku uruchomiona została w Siemiatyczach Składnica „Społem”, która była źródłem zaopatrzenia w artykuły spożywcze i przemysłowe mieszkańców miasta i okolic. W roku 1948, po reorganizacji, powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach, a jej pierwszym prezesem w okresie powojennym, został Lucjan Wąsowski. Kolejne lata charakteryzuje ożywiona działalność gospodarcza, rozbudowa bazy materialno – technicznej.

Z dniem 1 lipca 1967 roku w ramach reorganizacji, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach została włączona do struktury wojewódzkiej. Spółdzielnia kontynuowała działalność pod nazwą Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Oddział w Siemiatyczach. W tym czasie przedmiotem działalności była sprzedaż detaliczna w 28 sklepach branży spożywczej i przemysłowej, funkcjonowały 4 zakłady gastronomiczne, piekarnia, masarnia i wytwórnia wód gazowanych oraz realizowana była aktywna działalność społeczno – wychowawcza i usługowa w Ośrodku „Praktyczna Pani”, na rzecz członków i środowiska.

W 1976 roku na skutek tzw. reformy handlu wewnętrznego, utworzone zostały specjalistyczne piony handlowe, w wyniku czego Spółdzielnia musiała oddać sklepy z artykułami przemysłowymi. Mimo to, w latach 1977 – 1986 nastąpił znaczny wzrost jej zasobów majątkowych. Wybudowano i oddano do użytku nowe obiekty handlowe: SDH, sklep spożywczy przy ul. Andersa, restaurację „Oleńka” i nową piekarnię.

Istotnym momentem w historii Spółdzielni było uzyskanie samodzielnego bytu prawnego. Z dniem 1 lipca 1983 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku, Spółdzielnia odzyskuje swój majątek trwały i obrotowy i staje się ponownie samodzielnym i samorządnym podmiotem gospodarczym pod nazwą „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siemiatyczach.

Rok 1989 był kolejnym przełomowym etapem w powojennej historii Spółdzielni. Zmiany polityczne i gospodarcze w kraju wymuszają głębokie, strukturalne zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni. Wprowadzony od 1 sierpnia tegoż roku proces tzw. „urynkowienia gospodarki” miał ogromny wpływ na warunki i działalność gospodarcza Spółdzielni. Szczególnie trudny okres przemian w początkowym okresie transformacji ustrojowej skutkował zmniejszeniem sieci detalicznej, a zakłady gastronomiczne i usługowe uległy całkowitej likwidacji. Wiele wysiłku włożono w uporządkowanie stanu prawnego majątku Spółdzielni. Mimo trudnych warunków, zaostrzonej konkurencji na rynku, w 1997 roku został wybudowany i oddany do użytku sklep spożywczy na osiedlu „Sady”.

Aktualnie prowadzona działalność gospodarcza przez Spółdzielnię koncentruje się na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi w 10 sklepach detalicznych, hurtowni oraz Zakładzie Piekarsko  Ciastkarskim. Zatrudnia około 90 pracowników a jej działalność popierana jest udziałami blisko 110 członków Spółdzielni.

Obiekty Spółdzielni poddawane są gruntownym remontom i modernizacji oraz wyposażane w nowoczesne maszyny i urządzenia. Jej atutem jest uznana marka, na miejscowym rynku, producenta wysokiej jakości pieczywa o walorach prozdrowotnych. Elementem wyróżniającym jest systematyczne rozszerzanie asortymentu produktów z zastosowaniem surowców ekologicznie „czystych”, bez chemicznych dodatków. Chleb jest wypiekany tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalną fermentację kwasu żytniego, wzbogacony dodatkowo ziarnami zbóż. Innym wyróżnikiem produktowym firmy jest podlaski sękacz – określany mianem „ciasta królewskiego”, oferowany przez Zakład Piekarsko Ciastkarski.

Dewizą spółdzielni jest umiejętne budowanie zaufania i życzliwości klienta. Ponad 100 lat funkcjonowania „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Siemiatyczach upoważnia do stwierdzenia, że Spółdzielnia potrafiła dostosować swoją działalność i utrzymać się na rynku bez względu na warunki ustrojowe, wojny i kryzysy. To bogate doświadczenie sprawia, że tradycja jest jej siłą. Łączymy ją z nowoczesnością co przysparza korzyści nie tylko spółdzielcom, ale również zyskuje miasto i środowisko.

Zdjęcie ze strony https://www.psssiemiatycze.pl/

Podstawą działalności Spółdzielni jest działalność handlowa detaliczna i hurtowa. Sieć sprzedaży obejmuje 10 placówek detalicznych o profilu spożywczym i przemysłowym oraz Hurtownię artykułów spożywczych trwałych.

Sklepy „Społem” oferują szeroką gamę produktów spożywczych, chemii gospodarczej, artykułów gospodarstwa domowego, odzież, artykuły budowlane.

Działalność produkcyjna realizowana jest w Zakładzie Piekarsko Ciastkarskim. Produkcja pieczywa i ciasta prowadzona jest w oparciu o najwyższej jakości surowce oraz przy zastosowaniu tradycyjnych metod wytwarzania produktu w procesie technologicznym.

Spółdzielnia jest solidnym partnerem gospodarczym, terminowo realizuje zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów i Skarbu Państwa.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://www.psssiemiatycze.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #gepardbiznesu #businessgepard

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.