AktualnościEfektywna FirmaInstytutPolskie Brylanty

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Pekum Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Pekum Sp. z o.o. w Olsztynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i  XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020  na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 33,8 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 7,4 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

Branża wodno-melioracyjna będzie musiała nadrobić wieloletnie zaniedbania. W tym swoją szansę widzi olsztyńska spółka Pekum, działająca na rynku hydrotechnicznych usług budowlanych

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Pekum to spółka budowlana, specjalizująca się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowych, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, melioracji wodnych, zbiorników wodnych oraz innych budowli hydrotechnicznych. Jej działalność obejmuje także budowę i przebudowę sieci i węzłów ciepłowniczych.

Pekum świadczy również usługi czyszczenia, udrażniania i eksploatacji kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz przepompowni ścieków i hydroforni z wykorzystaniem samochodów typu WUKO (specjalistyczne pojazdy do czyszczenia kanalizacji z instalacją ssącą i płuczącą) z funkcją recyklingu.

45 lat historii

Firma Pekum powstała w styczniu 1974 r. jako przedsiębiorstwo państwowe. W sierpniu 1992 r.              17 byłych pracowników przedsiębiorstwa państwowego utworzyło spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Pekum. W 1995 przedsiębiorstwo państwowe sprywatyzowano, a jego mienie przejęła utworzona przez byłych pracowników spółka.

Od tego czasu udziały były wielokrotnie odsprzedawane i obecnie właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne.

– Początkowo, jako przedsiębiorstwo państwowe, firma została powołana w celu stworzenia na rynku olsztyńskim przedsiębiorstwa zarządzającego zasobami melioracyjnymi. W ramach jej działalności przewidziane były prace związane z budową i modernizacją, a także z utrzymaniem przedsięwzięć związanych z melioracją. Jednak od czasu zmiany właścicielskiej dokonanej w 1995 roku sukcesywnie poszerzamy wachlarz świadczonych usług – tłumaczy Mariusz Dobrzeniecki, prezes Pekum.

Oferta firmy skierowana była początkowo do państwowych instytucji administracji terytorialnej, a po reformie administracyjnej do jednostek samorządu terytorialnego.

– Aktualnie współpraca obejmuje samorządy województwa warmińsko-mazurskiego oraz Polski północno-wschodniej, a także w niewielkim zakresie inne przedsiębiorstwa i inwestorów indywidualnych. Systematycznie rozwijamy działalność, zdobywamy nowych kontrahentów, rozszerzamy i modernizujemy bazę sprzętową – mówi Mariusz Dobrzeniecki.

Dzięki sąsiedztwu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Pekum miał możliwość pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, szczególnie w zakresie bezpośredniego nadzoru inżynierskiego nad prowadzonymi budowami.

– Inwestycje w ludzi i sprzęt w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu m.in. jakości i wydajności pracy. Przyczyniło się to do zawarcia nowych kontraktów i w znaczny sposób zwiększyło zakres prowadzonych prac. Zrealizowanie terminowo kompleksowych kontraktów umocniło zdobyte zaufanie zleceniodawców, umacniając w ten sposób pozycję firmy na rynku tak lokalnym, jak i regionalnym – podkreśla prezes Pekum.

Kierunek ekologia

Pekum zamierza konsekwentnie rozwijać i opierać swoją podstawową działalność na sektorach inwestycji ekologicznych oraz wodno-melioracyjnych.

– Konieczność dostosowania infrastruktury, obiektów ochrony powietrza, wody i oczyszczalni ścieków do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz duże zapóźnienie w tej dziedzinie naszego kraju, jak również zaniedbana branża wodno-melioracyjna powodują, że rynek hydrotechnicznych usług budowlanych będzie się rozwijał – przekonuje Mariusz Dobrzeniecki.

Wnioski ze wspomnianej na początku informacji NIK potwierdzają tę tezę. Według kontrolerów Izby, niezadowalający stan techniczny sieci jest wynikiem między innymi niedoinwestowania wymiany starych przewodów oraz wieloletnich zaniedbań eksploatacyjnych w dziedzinie konserwacji i modernizacji sieci. Tempo odnowy sieci wodociągowych, szacowane na 0,9 proc. długości przewodów wodociągowych rocznie, rokuje pełne ich odnowienie za 100 lat (sic!).

W 2015 r. dystrybucję wody zapewniały 8502 wodociągi zaopatrujące w wodę około 36 mln ludzi, czyli 92 proc. ludności Polski. Nakłady na infrastrukturę wodociągową w tym roku wyniosły 1,8 mld zł, co pozwoliło uzyskać wzrost wydajności ujęć wody i stacji jej uzdatniania oraz przyrost długości sieci wodociągowych o 5,4 tys. km. Jak podkreśla NIK, intensywny rozwój infrastruktury wodociągowej w ostatnich 20 latach w znacznej mierze wynikał z dofinansowania tych inwestycji ze środków UE.

Jak wspomniano, Polska nie jest krajem zasobnym w wodę. Na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m sześc. wody, czyli trzy razy mniej niż wynosi średnia europejska. Według NIK, wprowadzenie obowiązku opomiarowania wielkości zużycia wody i upowszechnienie wiedzy o potrzebie jej oszczędzania, a także podwyżki cen wody spowodowały, że jej pobór na cele zbiorowego zaopatrzenia ludności w latach 2000-2016 zmniejszył się w Polsce o ok. 13 proc. Jednak to, że ludzie nauczyli się zakręcać kran w trakcie szorowania zębów, nie rozwiąże problemu małych zasobów wody. Tu potrzebne są inwestycje zakrojone na szeroką skalę.

I właśnie dlatego, mając to wszystko na uwadze, Pekum chce skupić się na ekspansji i pozyskiwaniu kontraktów w sektorach ekologii i melioracji.

– Z naszych analiz rynku, sytuacji gospodarczej kraju i możliwości konkurencji można wysnuć wnioski pozwalające stwierdzić, iż tendencje rynku zamówień w tych sektorach zaczną zwyżkować – przekonuje Mariusz Dobrzeniecki.

Jak podkreśla, Pekum ma na rynku mocno utrwalony wizerunek wyspecjalizowanego realizatora inwestycji z zakresu ekologii i melioracji.

Spółka ma na swoim koncie wiele kontraktów, realizowanych głównie jako główny wykonawca. Można wymienić np. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ustce, Wałczu i Wyrzysku, odtworzenie koryt rzek Kwiela (gmina Dobre Miasto) czy Konopka (gmina Biała Piska), modernizację stacji uzdatniania wody i budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Wałczu, budowę stacji uzdatnia wody i wodociągu w Olsztynku oraz budowę magistrali wodociągowej w ul. Wojska Polskiego i budowę zbiorników małej retencji wód deszczowych w Olsztynie. To tylko kilka przykładów spośród wielu realizowanych w ostatnich latach przez Pekum kontraktów.

 

W ostatnich trzech latach spółka intensywnie rozszerza swoją działalność o wykonawstwo sieci cieplnych. Przykładem może być m.in. przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie m. Olsztyna w rejonie ulic W. Polskiego, Dybowskiego, Gelsenkirchen czy też budowa sieci ciepłowniczej dla „Osiedla Sterowców” w Olsztynie.

– Udało nam się ukształtować obraz firmy, jako fachowej w dziedzinie ekologii, działającej komplementarnie w zakresie projektowania, wykonawstwa i optymalizacji technologii – podsumowuje Mariusz Dobrzeniecki.

W rok 2020  pandemia wywołana wirusem COVID-19 stała się jednym z najważniejszych źródeł ryzyka dla aktywności gospodarczej firmy. Sytuacja wywołana pandemią  na szczęście nie wpłynęła istotnie na funkcjonowanie jednostki w 2020r i nie zaburzyła istotnie jej funkcjonowania.

Rok 2020 Pekum zakończył ze sprzedażą sięgającą ponad  20 mln zł i zyskiem netto przekraczającym 800 tys. zł. Spółka zatrudnia 42 osoby.

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #ModernBusinessClub #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W lutym 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 85 187 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.