Światowa Firma

Polska z nadwyżką handlową. Spada sprzedaż na Ukrainę

Polska notuje nadwyżkę handlową dzięki wzroście eksportu do krajów rozwiniętych. Natomiast maleje handel z Rosją i Ukrainą.

Od początku roku do kwietnia eksport w cenach bieżących wyniósł 223,3 mld zł, a import 220,3 mld zł. W relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaż za granicę wzrosła o 7,7% a wartość zakupów zagranicznych towarów urosła o 4,4%.

Bardzo dobrze wygląda saldo handlowe – w tym roku wynosi ono plus 2,976 mld zł wobec minus 3,767 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Polska ma ujemne saldo handlowe z krajami rozwijającymi się – minus 27,7 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13,6 mld zł. Z kolei nasz kraj ma dodatnie saldo w obrotach z krajami rozwiniętymi – 44,3 mld zł. Na tę wielkość składa się między innymi saldo z krajami UE na poziomie 42,9 mld zł.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8% (w tym UE 76,8%), a w imporcie 64,9% (w tym UE 58,4%), wobec odpowiednio 82,2% (w tym UE 75,1%) i 65,6% (w tym UE 57,9%) w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku o 1,0 p. proc. i wyniósł 26,3%, natomiast w imporcie zwiększył się o 0,4 p. proc. i stanowił 21,7%. Dodatnie saldo wyniosło 10,96 mld zł wobec 7,48 mld zł przed rokiem.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,7 p. proc. i wyniósł 4,4%, a w imporcie był niższy o 0,9 p. proc. i stanowił 12,0%. Ujemne saldo wyniosło 16,6 mld zł wobec 16,7 mld zł.

Ukraina od początku roku zajmowała piętnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste – w imporcie (przed rokiem odpowiednio dziewiąte i dwudzieste pierwsze miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,8 p. proc. i wyniósł 2,6%, a w imporcie był wyższy o 0,1 p. proc. i stanowił 1,2%. Dodatnie saldo wyniosło 1,46 mld zł wobec 3,1 mld zł przed rokiem.

źródło:  GUS  za Bankier.pl