Aktualności

Ministerstwo Finansów uznaje ustawę o bankach spółdzielczych za wielki sukces

Ministerstwo Finansów jest świadome rangi i znaczenia kwestii związanych z bankowością spółdzielczą, znaczenia tego sektora dla rozwoju polskiej gospodarki, dlatego w swych działaniach dąży do jak najwłaściwszego jego uregulowania – powiedziała minister Dorota Podedworna-Tarnowska podczas konferencji „Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym”.

 

W trakcie swojego wystąpienia odniosła się do zmian legislacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności tego sektora przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju.
Wiceminister podkreśliła, że prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw były traktowane przez resort finansów, priorytetowo. Świadczyć o tym może fakt prowadzenia przedmiotowych prac równolegle do prac nad projektem implementującym pakiet CRD IV/CRR oraz procedowanie nad projektem ustawy z pominięciem obowiązku sporządzenia odpowiedniego projektu założeń.
Pakiet ten jest jedną z kluczowych reform związanych z koniecznością wzmocnienia regulacji ostrożnościowych i będących odpowiedzią na ostatni kryzys finansowy, a w jego skład wchodzi dyrektywa unijna nr 2013/36/UE w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV) oraz unijne rozporządzenie nr 575/2013/UE w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. rozporządzenie CRR). Pakiet przewiduje zmiany, które będą miały istotne konsekwencje dla działalności polskich banków spółdzielczych i zrzeszających, szczególnie w obszarze funduszy własnych oraz zarządzania płynnością. Dlatego w procedowanym w Parlamencie projekcie ustawy zaproponowano rozwiązania, które umożliwią dostosowanie polskiego prawa do wspomnianego rozporządzenia CRR w obszarach krytycznych dla sektora bankowości spółdzielczej. Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest przede wszystkim wprowadzenie zmian, które pozwolą bankom spółdzielczym nadal zaliczać fundusz udziałowy do kapitału najwyższej jakości oraz wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ram umożliwiających bankom spółdzielczym i zrzeszającym powołanie systemu ochrony instytucjonalnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa tych podmiotów oraz skorzystania z preferencyjnych rozwiązań przewidzianych dla podmiotów uczestniczących w tych systemach.
Minister Dorota Podedworna-Tarnowska podziękowała za ogromny wkład przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej w przedmiotowych pracach. Ministerstwo Finansów z największym uznaniem przyjęło informację o pracach utworzonego w 2012 r. przez środowisko banków spółdzielczych Zespołu Międzyzrzeszeniowego, które miały przyczynić się do usprawnienia implementacji Pakietu CRD IV/CRR w zakresie przepisów regulujących działalność banków spółdzielczych. Następnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska bankowości spółdzielczej Ministerstwo Finansów na początku 2013 r. zdecydowało się powołać Grupę Roboczą, której zadaniem miało być opracowanie ostatecznego kształtu projektu ustawy. Członkami powołanej Grupy Roboczej byli zarówno przedstawiciele dwóch działających w Polsce zrzeszeń banków spółdzielczych, jak również reprezentanci Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych  i Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. Ponadto w posiedzeniach Grupy uczestniczyli, obok wyznaczonych pracowników Ministerstwa Finansów, także przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Narodowego Banku Polskiego.
Prace nad zmianą przepisów miały z założenia odzwierciedlać postulaty przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej i dostosować obowiązujące przepisy do wybranych przepisów pakietu CRD IV/CRR.

Wiceminister Podedworna-Tarnowska wskazała, że pomimo tego, że nie wszystkie postulaty przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej mogły zostać zrealizowane w sposób, jaki to środowisko oczekiwało, to Ministerstwo Finansów uznaje za wielki sukces, iż finalizowany w parlamencie projekt jest konsensusem, który zapewni dalszy rozwój sektora bankowości spółdzielczej przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa i stabilności.