LC Consulting Łukasz Czyleko to Efektywna Firma 2019

LC Consulting Łukasz Czyleko została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 na podstawie danych finansowych.

LC Consulting działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w 2018 r. osiągnął w jej przypadku poziom 48 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2019.

LC Consulting prowadzi doradztwo środowiskowe dla przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in.:

#   sporządzenie branżowych opinii w zakresie kwalifikacji przedsięwzięć polegających na budowie stacji bazowych telefonii komórkowych

#   opracowywanie analiz kwalifikujących inwestycję, m.in. w zakresie wież telefonii komórkowej

#   sporządzanie analiz i opinii dotyczących warunków inwestowania z uwzględnieniem celów i założeń konkretnego przedsięwzięcia

#    ocena stanu prawnego (badanie Due Dilligence) spółek i nieruchomości oraz procedur administracyjnych

#  przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, partycypacyjna,

#  uzyskiwanie koniecznych w toku realizacji przedsięwzięcia zezwoleń i koncesji

#   asystowanie w toku procesu inwestycyjnego

#    pomoc w rozwiązywaniu bieżących sporów z wykonawcami i podwykonawcami

# doradztwo przy opracowaniu koncepcji danego przedsięwzięcia

#    sporządzanie i weryfikację wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz uzyskiwanie koniecznych decyzji, zezwoleń i koncesji

#    ocena warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych już decyzjach administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowej

#   oceny przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prawnych problemów związanych z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne

#    przygotowywanie kompleksowej dokumentacji środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oceny oddziaływania na środowisko) oraz pełne doradztwo oraz wsparcie w realizacji tej procedury

#   zarządzanie harmonogramem prac projektowo – wykonawczych

#    określenie ryzyk związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im

#    kompleksowe reprezentowanie przed organami administracji publicznej

Więcej o firmie pod adresem: https://www.czyleko.pl/

O Instytucie Europejskiego Biznesu

Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przenalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.