Aktualności

Instytut Analiz i Ratingu zmieni polski rynek obligacji

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała dziś Instytut Analiz i Ratingu (IAiR). Głównym celem Instytutu jest podniesienie bezpieczeństwa krajowego rynku nieskarbowych papierów dłużnych, zwłaszcza w segmencie przedsiębiorstw małych i średnich. Powołanie Instytutu jest kontynuacją działań GPW w zakresie poprawy jakości polskiego rynku kapitałowego i wzmacniania jego roli w finansowaniu rozwoju kraju. Utworzenie niezależnej instytucji w celu uwiarygodnienia polskiego rynku kapitałowego,
w szczególności monitorowania ryzyka na rynku obligacji, było jedną z najważniejszych rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego w roku 2013.

Rolą rynku kapitałowego jest wspieranie rozwoju gospodarki, zwłaszcza gospodarki innowacyjnej.
W Polsce rynek kapitałowy odgrywa już istotną rolę w tym zakresie, ale jednak wciąż niewystarczającą. Stąd GPW podejmuje i będzie podejmowała kolejne inicjatywy podnoszące jego znaczenie w rozwoju kraju. Powołanie Instytutu oraz niedawno ogłoszone powołanie Warsaw Startup Space to konkretne przykłady naszych ostatnich działań istotnie zmieniających rzeczywistość gospodarczą, w której funkcjonujemy. Polski rynek obligacji nieskarbowych, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, wciąż ma przed sobą ogromny, przynajmniej kilkunastokrotny potencjał wzrostu.
Wzrost rynku wymaga jednocześnie lepszego systemu zarządzania ryzykiem i ochrony interesu inwestorów, czyli powszechnie stosowanego i łatwo dostępnego ratingu. To właśnie rola Instytutu Analiz i Ratingu – powiedział Adam Maciejewski, Prezes GPW.     

Instytut Analiz i Ratingu zaoferuje szeroki wachlarz produktów ratingowych adresowanych do różnych segmentów rynku. Celem IAiR jest pokrycie ratingiem jak największej liczby emitentów i emisji nieskarbowych papierów dłużnych, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu małych i średnich przedsiębiorstw niefinansowych. Opłaty za ratingi będą wysoce konkurencyjne i dostosowane do realiów krajowego rynku obligacji, skalkulowane tak, aby rating był również w zasięgu mniejszych emitentów. Zakładamy stopniowe uzupełnienie oferty IAiR o produkty informacyjne i analityczne związane z rynkiem długu oferowane inwestorom. IAiR powinien stać się w pełni operacyjną instytucją w ciągu roku od momentu założenia. Uzyskanie dodatniej rentowności jest zakładane po trzech-czterech latach działalności – dodała Maja Goettig, Prezes IAiR.

Aktywność IAiR będzie służyć poprawie przejrzystości rynku pozaskarbowych papierów dłużnych, zwiększeniu jego wiarygodności w oczach inwestorów, a także bardziej racjonalnej alokacji kapitału poprzez lepsze powiązanie wyceny obligacji z ryzykiem kredytowym emitenta. Stworzenie krajowej agencji ratingowej pozwoli na wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej, przede wszystkim
w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IAiR przyczyni się tym samym do wzrostu efektywności i rozwoju płynności polskiego rynku obligacji. Nowopowstała agencja będzie w pierwszej kolejności skoncentrowana na rynku lokalnym, w dalszej perspektywie również na rynku środkowoeuropejskim.

Krajowa agencja ratingowa to pomysł na wsparcie rozwoju rynku papierów dłużnych, szczególnie tych emitowanych przez prywatne firmy średniej wielkości. Ten rynek potrzebuje bezpieczeństwa i płynności, a profesjonalne ratingi mogą zwiększyć wiarygodność emitentów w oczach inwestorów – powiedział Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Bardzo liczę na dalszy rozwój giełdowego rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych. Jestem przekonany, że IAiR przyczyni się do wzmocnienia jego wiarygodności i płynności – dodał Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

IAiR stanowi ważny krok w kierunku wzrostu wiarygodności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów. Większa wiarygodność oznacza niższy koszt pozyskania kapitału dla emitentów i w dłuższym okresie decyduje o pozycji konkurencyjnej kraju – podkreślał prof. Leszek Pawłowicz, Członek Rady Giełdy.

Instytut Analiz i Ratingu wypełnia istotną lukę w infrastrukturze rynku kapitałowego w Polsce. Utworzenie wiarygodnej instytucji kierującej swoją ofertę do większości emitentów, przyczyni się do obiektywnej wyceny rynkowej ryzyka kredytowego, zwiększy płynność i bezpieczeństwo inwestowania, co w efekcie przyczyni się do spadku kosztów pozyskania kapitału przez emitentów i tym samym wspomoże rozwój gospodarki narodowej – powiedział Jacek Fotek, Prezes BondSpot S.A.

Założycielem Instytutu Analiz i Ratingu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Ze względu na skalę i znaczenie, jakie instytucja będzie odgrywała w krajowym systemie finansowym, możliwe jest też zaangażowanie inwestycyjne innych instytucji finansowych.

W skład pierwszego Zarządu Instytutu weszli: Maja Goettig oraz Błażej Lepczyński.

W skład Rady Nadzorczej instytutu wchodzą: Michał Chyczewski (przewodniczący RN), Wiesław Rozłucki (wiceprzewodniczący RN), Jacek Fotek (członek RN), prof. Andrzej Wojtyna (niezależny członek RN) oraz prof. Dariusz Filar (niezależny członek RN).

****

Maja Goettig, Prezes Zarządu

W latach 2012-2014 główna ekonomistka i strateg ds. Europy Centralnej w KBC Securities. Wcześniej,
w latach 2008-2012 zajmowała stanowisko głównej ekonomistki w Banku BPH, a od 2010 roku pełniła również funkcję dyrektorki Biura Analiz Ekonomicznych w tej instytucji. Od 2011 roku członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2013 współpracowała jako ekspertka z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Jest absolwentką wydziału Ekonomii Międzynarodowej Uniwersytetu Sussex w Wielkiej Brytanii.

dr Błażej Lepczyński, Wiceprezes ds. Przeglądu Procedur Ratingowych

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Obszaru Badawczego „Bankowość i rynki finansowe”. Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudniony w Katedrze Bankowości na stanowisku adiunkta. Wieloletni współpracownik Gdańskiej Akademii Bankowej. Główne obszary zainteresowań to ocena kondycji finansowej banków, zarządzanie ryzykiem i adekwatnością kapitałową banków, finansowanie działalności bankowej oraz rozwój bankowości detalicznej i hipotecznej. W ramach pracy zawodowej kierował wieloma projektami badawczymi z obszaru bankowości i rynków finansowych. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu projekcji rozwoju rynków finansowych. Autor i współautor wielu publikacji o charakterze naukowym oraz publicystycznym. W przeszłości członek rady nadzorczej Banku BPH SA oraz Wiceprzewodniczący, a później członek rady nadzorczej PKO BP SA.

****

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada  2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl