Fundusze Europejskie: szybki rozwój miast wschodniej Polski

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, infrastruktura wschodniej Polski rozwinęła się pod względem transportu oraz infrastruktury drogowej. Z pozyskanych środków skorzystały między innymi: Olsztyn, Białystok, Kielce i Rzeszów. Opisane poniżej projekty realizowano w ramach działań 2.1 Zrównoważony transport miejski i 2.2 Infrastruktura drogowa – Program Polska Wschodnia, koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Pozyskane z budżetu unijnego i krajowego środki na rozwój transportu i komunikacji drogowej przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wpływają też na dostępność poszczególnych terenów miejskich i podmiejskich dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego. Wykorzystują przyjazne środowisku systemy transportu publicznego, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cieszy nas fakt, że miasta stawiają na takie innowacje, które przede wszystkim wpływają na poprawę komfortu życia mieszkańców – mówi Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Olsztyn stawia na ekomobilność

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Programu Polska Wschodnia powstała inwestycja „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”, która została nominowana w konkursie „Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019” oraz projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA.
Głównym celem pierwszej realizacji był rozwój transportu zbiorowego na terenie Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). W centrum miasta pojawiły się buspasy oraz zbudowano chodniki i drogi dla rowerów. Zamontowano również oświetlenie, a także zakupiono tabor tramwajowy i rozbudowano Inteligentny System Transportowy (ITS).
W Olsztynie zrealizowano również projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA. Działania objęły też powstanie skrzyżowań i rond, przejść dla pieszych i chodników. W projekcie przewidziano również sieć ścieżek rowerowych, a także zatoki i pętle autobusowe. Kompleks drogowy wyposażony jest w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, nowoczesne oświetlenie oraz sieć telekomunikacyjną. W ramach inwestycji powstało miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych. Zadbano o kanalizację deszczową i budowę dróg dojazdowych. Olsztyn oraz obszary przyległe zostały skomunikowane z południową obwodnicą, co wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych eliminuje ruch tranzytowy z centrum miasta.

Rzeszów rozbudowuje systemy wyposażone w nowe technologie

Rzeszów, jak przystało na stolicę innowacji, również zainwestował swoje zasoby oraz środki z Unii Europejskiej w rozwój miasta i regionu.
W ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” wybudowano nowy i energooszczędny budynek Dworca Lokalnego, wyposażony w System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zakupiono 50 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów, w tym 10 z napędem elektrycznym. Ponadto, w ramach inwestycji, zrealizowano budowę nowych odcinków dróg, wybudowano rondo, a także przebudowano 5 skrzyżowań.
Kolejną ważną inwestycją była rozbudowa dróg DK19 i S19, w ramach której zrealizowano dwa projekty z dofinansowaniem z UE. Łączna wartość działań wyniosła prawie 100 mln zł, przy wsparciu 67 mln zł. Poza samą trasą, wybudowano również, m.in. skrzyżowania, chodnik, a także zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Nowe odcinki dróg DK19 i S19 zapewniły bezpośrednie połączenie z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), a także wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego, co przekłada się również na mniejsze generowanie spalin.

Kielce kładą nacisk na dostępność

W rozwój miasta i województwa bardzo mocno zainwestowały Kielce, które rozwinęły zarówno komunikację publiczną oraz infrastrukturę transportu publicznego, jak dróg wojewódzkich.
W ramach projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” wybudowano nowoczesne Centrum Komunikacyjne integrujące sieć komunikacyjną regionu i miasta dostępną dla każdego mieszkańca, również dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono automaty do sprzedaży biletów w autobusach, wewnętrzne tablice informacyjne LCD. Projekt przewiduje wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, który umożliwi optymalizację wykorzystania istniejącej sieci drogowej, budowę dróg i skrzyżowań oraz nowych pętli autobusowych.
Z kolei inwestycja „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” przyniosła 25 niskopodłogowych autobusów o napędzie hybrydowym, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających ich użytkowanie. W ramach projektu rozbudowano też wybrane ulice i skrzyżowania, wydzielono bus-pasy. Powstały m.in. przystanki autobusowe, ścieżka rowerowa, chodniki, a także nowy system kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Stolica województwa świętokrzyskiego zrealizowała też rozbudowę drogi wojewódzkiej 762. Przedsięwzięcie składało się m. in. z poszerzenia jezdni, korekty łuków trasy, rozbudowy istniejących skrzyżowań, budowy i przebudowy zjazdów, dróg dojazdowych, chodników i ścieżki rowerowej. Trasa zyskała odwodnienie i oświetlenie. Wybudowano również miejsca kontroli i ważenia pojazdów oraz miejsce obsługi rowerzystów.

Białystok poprawia bezpieczeństwo skrzyżowań

W stolicy Podlasia, w ramach dotacji z Funduszy Europejskich, została przebudowana droga wojewódzka 678. Realizacja projektu rozwiązała w znacznym stopniu problemy systemu transportowego w południowej części Białegostoku, usprawniając wyjazd z miasta. Zlikwidowano również kolizyjność skrzyżowań drogowych z linią kolejową. Koszt całkowity wyniósł ponad 113 mln zł, a kwota dofinansowania ponad 79 mln zł.
– Projekty te niewątpliwie ożywiają kulturę i turystykę regionów oraz podnoszą ich konkurencyjność na rynku pracy i nowych inwestycji. Dzięki nim mieszkańcy miast mogą korzystać rozwiązań innowacyjnych technologicznie i ekologiczne, na przykład tych zmniejszających emisję hałasu i spalin czy upłynniających ruch pojazdów w miejscach do tej pory zatłoczonych – komentuje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.