Gepardy Biznesu

Euro-Hurt Sp. z o. o. w Słubicach jest Gepardem Biznesu 2015

Euro-Hurt Sp. z  o. o. w Słubicach zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż  jej wartość rynkowa od marca 2014 do marca 2015 r.  wzrosła o 276 proc.

Euro-Hurt Sp. z  o. o. w Słubicach wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę jej wartości rynkowej w latach 2014-2015 (metodologia liczenia wartości rynkowej przedstawiona jest niżej pod tabelą).

Okazało się, że ta dynamika wyniosła 276 proc.  To oznacza, że Euro-Hurt Sp. z  o. o. w Słubicach rozwijała się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w dziesiątej edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki   finansowe Euro-Hurt Sp. z  o. o. w   Słubicach
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 36326 55271
Zysk netto w tys. zł 159 693
Kapitał własny w tys. zł 1569 2095
Wartość księgowa w tys. zł 1 728 2 788
Efektywność w proc. 0,4 1,3
Suma   efektywności  w latach 2013 -2014 w   proc. 1,7
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 0,8
Wskaźniki giełdowe dla polskich firm
C/Z marzec  2014 17,70
C/Wk marzec  2014 1,38
C/Z marzec  2015 22,70
C/Wk marzec  2015 1,36
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Z 2814
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według C/Wk 2385
Suma wartości rynkowej w marcu 2014 z 2 wskaźników (w tys.   zł) 5199
Wartość rynkowa w marcu 2014 (w tys. zł) według średniej z 2   wskaźników 2599
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Z 15731
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według C/Wk 3792
Suma wartości rynkowej w marcu 2015 z 2 wskaźników (w tys.   zł) 19523
Wartość rynkowa w marcu 2015 (w tys. zł) według średniej z 2   wskaźników 9761
Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 r. do marca 2015 r. (w   proc.) 276

 

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu (Institute of European Business) na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Euro-Hurt Sp. z  o. o. w Słubicach.

Wyjaśnienie z Euro-Hurt Sp. z  o. o. w Słubicach

W związku, iż w 2014 roku sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego audytora KPMG, dane finansowe za 2013 rok zostały odpowiednio skorygowane.
Prawidłowy zysk za 2013 rok to: 159 tys. PLN.
W związku ze zmianą w załączeniu przesyłam skorygowane wartości i wyliczenia, zaznaczone na kolor żółty.
Wynika z nich, że dynamika wartości rynkowej od marca 2015 roku do  marca 2015 roku była nie 19,7% tylko 275,5%.
Co istotnie zmienia pozycję naszej firmy w zestawieniach. Pozycjonuje naszą firmę nie na 3 147 miejscu, a na miejscu: 214.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r. – C/Z:  17,7, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
W  marc 2015 r. – C/Z:  22,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.