Klub

Elżbieta Karasek została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu

Elżbieta Karasek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach, została członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu. Zarządzany przez nią bank został wyróżniony w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014.

 Historia Banku Spółdzielczego w Białobrzegach sięga roku 1911, kiedy to wlistopadzie tegoż roku rozpoczęto prace organizacyjne nad powołaniem do życia Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczko-wego. Wdniu 17 Iistopada 1911 roku odbyło się pierwsze protokołowane posiedzenie nowo powstałej instytucji pod nazwą „Białobrzeskie Towarzystwo Oszczędnościowo -Pożyczkowe”. Na posiedzeniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie: ks Hieronim Cieślakowski, dr Stefan Kamiński, Marian Cybulski, Jan Sobieraj, Adam Ziółek. Podjętą także decyzją o powiadomieniu Radomskiego Komitetu Gubernialnego w Radomiu dotyczącą rozpoczęcia działalności  i zarejestrowania Białobrzeskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w terminie do dnia 24 listopada 1911 roku.

W dwanaście lat później w 1923 r. zmieniono nazwę Towarzystwa na „Kasa Spółdzielcza” by w 1927 roku ponownie dokonać zmiany na „Kasa Stefczyka w Białobrzegach”. Pod tą nazwą spółdzielnia przetrwała do 1950 roku.
Z nielicznych dokumentów, które zachowały się z czasów sprzed II wojny Światowej wynika, iż w 1937 r. członkami Kasy było 537 osób, wkłady członkowskie wynosiły 22.175 zł, natomiast fundusze – 24.552 zł (udziałowy) i 26.009 zł (zasobowy). Pożyczki wekslowe na ten rok przekroczyły 46 tys. zł. a suma b,lansowa zamknęła się kwotą 152.459 zł. Kasa uzyskała niewielką nadwyzkę bllansową wynoszącą 400 zł.

W latach powojennych z Kasy Stefczyka w Białobrzegach utworzona została Gminna Kasa Spółdzielcza, podporządkowana – podobnie jak inne tego rodzaju placówki w kraju – Bankowi Rolnemu, zaś później Narodowemu Bankowi Polskiemu. W 1956 roku, w wyniku reform rządowych, ożywienia działalności i rozszerzenia uprawnień placówek spółdzielczych, GKS w Białobrzegach powróciła do swej nazwy – Kasa Spółdzielcza.

W latach 1961-1975 białobrzeski Bank, funkcjonując pod nazwą „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Białobrzegach”, podlegała Związkowi Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Kielcach. Od 1975 roku spółdzielnia przekształcona została na Bank Spółdzielczy w Białobrzegach podlegający Bankowi Gospodarki żywnościowej Oddział Wojewódzki w Radomiu z centralą w Warszawie.

Image
 Elżbieta Karasek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Obecnie Bank Spółdzielczy w Białobrzegach prowadzi działalność na terenie pięciu gmin: miasto i gmina Białobrzegi, miasto i gmina Wśmierzyce, gmina Promna, gmina Radzanów, gmina Przytyk oraz na obszarze Województwa Mazowieckiego.

CENTRALA BS
UL. SZKOLNA 6
26-800 BIAŁOBRZEGI
TEL. 48-613-25-44
TEL. 48-613-20-85
TEL. 48-613-45-58
TEL. 48-613-31-82
TEL/FAX. 48-613-22-85
TEL/FAX. 48-613-45-56
E-MAIL sekretariat@poczta.bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ PROMNA
26-803 PROMNA
TEL. 48-615-10-05
TEL. 48-615-10-23
TEL/FAX. 48-615-14-77
E-MAIL: oddzial.promna@bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ PRZYTYK
UL. ZACHĘTA 2
26-650 PRZYTYK
TEL. 48-618-09-20
TEL/FAX. 48-618-00-13
E-MAIL : oddzial.przytyk@bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ RADZANÓW
26-807 RADZANÓW
TEL. 48-613-62-58
TEL/FAX. 48-613-62-20
E-MAIL: oddzial.radzanow@bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ WYŚMIERZYCE
UL. 1000-LECIA 1
26-811 WYŚMIERZYCE
TEL/FAX. 48-615-70-05
E-MAIL: oddzial.wysmierzyce@bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ BIAŁOBRZEGI
UL. RZEMIEŚLNICZA 37
26-800 BIAŁOBRZEGI
TEL. 48-613-41-06
TEL/FAX. 48-613-41-05
E-MAIL: oddzial.bialobrzegi@bsbialobrzegi.pl

ODDZIAŁ STARA BŁOTNICA
26-806 STARA BŁOTNICA 33 A
TEL./FAX. 48-619-70-42
TEL. 48-619-70-33
TEL. 48-619-70-11
E-MAIL: oddzial.starablotnica@bsbialobrzegi.pl

PUNKT KASOWY BIAŁOBRZEGI
PL. ZYGMUNTA STAREGO 9
26-800 BIAŁOBRZEGI
TEL. 48-613-22-43

PUNKT KASOWY PRZYBYSZEW
UL. KOŚCIELNA 13
26-813 PRZYBYSZEW
TEL/FAX. 48-615-21-54

PUNKT KASOWY PROMNA

26-803 KOLONIA PROMNA

TEL. 48-615-10-39