Wielcy Modernizatorzy

Bank Światowy pomaga dolnośląskim innowatorom

Dolnośląskie przedsiębiorstwa planujące innowacyjne projekty mogą lepiej przygotować się do ich wdrożenia. Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce.

Ten wyjątkowy projekt Banku Światowego skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw MŚP z Dolnego Śląska, które inwestują w innowacje i działalność B&R oraz planują skorzystać ze wsparcia publicznego. Wywiady prowadzone są w siedzibie przedsiębiorstw przez konsultantów regionalnych
z rozległym doświadczeniem biznesowym, którzy zajmują się zawodowo doradztwem lub wdrażali i rozwijali innowacje. Spotkanie ma charakter dyskusji pomiędzy prezesem firmy a konsultantem Banku Światowego, która koncentruje się na kilku obszarach, m.in.: zarządzaniu strategicznym, motorach innowacyjności i wzrostu, barierach wzrostu i innowacji oraz pozycji firmy w łańcuchu innowacji i jej relacji z otoczeniem biznesowym. Nasze podejście opiera się na pogłębionych, indywidualnych rozmowach z prezesami i właścicielami wybranych firm, które nakierowane są na identyfikację potrzeb i barier w rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadziliśmy już ponad 170 spotkań z firmami. Nadal prowadzimy rekrutację i wywiady  – tłumaczy Jerzy Toborowicz z Banku Światowego.

Bank gwarantuje zachowanie tajemnicy rozmowy i zobowiązuje się do zachowania anonimowości wszystkich danych uzyskanych w wywiadzie. Poszczególne wywiady nie będą upubliczniane pojedynczo, ale w formie zagregowanych danych – zbiorczych zestawień statystycznych.

Partnerami projektu Banku Światowego na Dolnym Śląsku zostały instytucje otoczenia biznesu – Data Techno Park, Wrocławskie Centrum EIT + oraz regionalne organizacje biznesu – Dolnośląscy Pracodawcy oraz Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa. – Cieszę się, że rozpoczęliśmy stałą współpracę z Bankiem Światowym w regionie. Ten projekt zapewni, że podejmowane działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w kształtowanie polityki innowacji
w Polsce, będą miały charakter stały i mogą być kontynuowane przez cały okres wdrażania funduszy europejskich, a także później
– mówi Marcin Kowalski, koordynator konsultantów regionalnych Banku Światowego i wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Firmy uczestniczące w projekcie Banku Światowego otrzymują pomoc merytoryczną w określeniu tych obszarów funkcjonowania organizacji, na których powinna się skupić firma zainteresowana wzmocnieniem ekspansji i rozwojem innowacji w przyszłości – podkreśla Romuald Litwin, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (B+R) w Data Techno Park Sp. z o. o., konsultant regionalny w projekcie Banku Światowego.

Przedsiębiorstwa będą miały kluczowy wpływ na rozdysponowanie ok. 10 mld Euro, które Polska ma do wydania z funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 na rozwój innowacji i wsparcie tzw. inteligentnych specjalizacji.  Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, przeprowadza ocenę potrzeb i potencjału firm
w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji w Polsce. Inteligentne specjalizacje są obszarami gospodarczymi, które dzięki wdrażaniu szeroko rozumianych innowacji mają największy potencjał dla rozwoju kraju i to na nich będzie skoncentrowane wsparcie publiczne przeznaczone na rozwój innowacji w nowej perspektywie finansowej.