Aponte Sp. z o.o. to Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Aponte Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Aponte Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 111,7 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 32,6 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Spółka APONTE powstała w roku 2010. Aktywną działalność prowadzi nieprzerwanie od dnia rejestracji. Idea jej powołania zrodziła się  w wyniku syntezy dwóch elementów:

–  rynkowego zapotrzebowania na usługodawcę oferującego rodzaj wzajemnie kompatybilnych usług konsultacyjno-szkoleniowych oraz pozwalającego zrealizować to zapotrzebowanie

–  doświadczenia, wiedzy i umiejętności osób tworzących spółkę i osób z nią współpracujących.

Usługi świadczone przez APONTE  można określić, jako realizacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie:

–   rzeczywistego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i kadry handlowej,

–    optymalizacji struktur sprzedażowych i składu personalnego managementu handlowego,

–  wsparcia procesu zarządzania organizacją lub jej wydzielonym fragmentem,

– pozyskiwania nowych klientów i partnerów biznesowych oraz poszerzania i dywersyfikacji kanałów  dystrybucyjnych produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,

– pozyskiwania kapitału i inwestorów branżowych oraz zmian własnościowych.

Na każdym z tych obszarów oferta APONTE konstruowana jest w sposób dostosowany do zindywidualizowanych cech firmy klienta, z uwzględnieniem kultury organizacyjnej i stopnia rozwoju jego przedsiębiorstwa oraz specyfiki sektora gospodarki w jakim  przedsiębiorstwo to funkcjonuje.

Jej oferta może być skoncentrowana zarówno na każdej z wyżej wymienionych potrzeb osobno, jak i na dowolnej ich kompilacji, nadając współpracy wymiar długofalowy i zintegrowany.  Oferta APONTE może zaspokoić jednostkową i doraźną potrzebę zleceniodawcy, ale przybrać także formę rozbudowanego i rozciągniętego w czasie wieloetapowego projektu.

APONT oferujemy usługi firmom dążącym do poprawy jakości swej organizacji oraz optymalizacji  posiadanych sił i środków. Firmom pragnącym poprawić swój wizerunek i marketingową skuteczność.  Przedsiębiorstwom zabiegającym o podniesienie poziomu profesjonalnego swych służb handlowych i kadry kierowniczej.

APONT kojarzy ze sobą partnerów biznesowych i pomaga w poszerzeniu oraz dywersyfikacji kanałów dystrybucyjnych.  Pomaga w rozwiązywaniu problemów i w wychodzeniu z kryzysu. Pomaga w stymulowaniu rozwoju przez pomoc w pozyskaniu kapitału i znalezieniu inwestorów.

Do dyspozycji swoich  klientów pozostawia wszystkie wypracowane kontakty. Pomiędzy firmami ze swego otoczenia marketingowego aranżuje korzystne kontrakty.

Oferuje bezpośrednie usługi menedżerskie na stanowiskach istotnych dla powodzenia i sukcesu organizacji.

Więcej o firmie pod adresem: http://aponte.pl/go/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 3 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

 

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.