Efektywna FirmaInstytutKlubPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2020

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020, XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 i IX edycji Konkursu Wielki Modernizator 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w październiku  2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 242,8 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 9,7 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2020.

W latach 2018-2019 dokonało odpisów amortyzacyjnych na kwotę 34,6 mln zł, dzięki czemu zyskało tytuł Wielki Modernizator 2020.

Spółka dostarcza dobrej jakości wodę do aglomeracji zielonogórskiej. Organizuje też odbiór ścieków. Cały czas rośnie.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 przewiduje wiele  inwestycji, najistotniejsze to m.in.

– kanalizacja sanitarna w ul. Batorego, wodociąg w ulicy Puckiej, sieć wod.-kan. w Dolinie Luizy, wodociąg w części Nowego Kisielina;

– drugostronne zasilanie Sołectwa Przylep;

– drugostronne zasilanie Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej;

– budowa rurociągu tranzytowego Zatonie – Kiełpin wraz z modernizacją ujęcia w Zatoniu;

– wymiana starych rurociągów stalowych i żeliwnych: między innymi w ul. Rondzie PCK, ul. Kościelnej, ul. Wrocławskiej;

– wymiana sieci wodociągowych z rur azbestocementowych, np. w ulicach: Morelowej, Wąskiej, Wojska Polskiego czy też ul. Przylep-Solidarności;

Kontynuowane będą:

– porządkowanie gospodarki wodami opadowymi – co pozwoli na odwodnienie dróg, placów i parkingów, gromadzenie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych, zmniejszenie obciążenia kanałów ogólnospławnych tymi wodami;

– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łężycy;

– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie;

– renowacja kanałów ściekowych;

Zatwierdzony plan obejmuje szereg działań strategicznych, które kontynuowane będą w latach następnych, to m.in.:

– budowa nowego ujęcia w Zatoniu;

– budowa magistrali wodociągowej pod Odrą;

– budowa magistrali wodociągowej Zawada-Sulechowska;

– budowa 2 farm fotowoltaicznych;

Cel inwestycji to zbrojenie w sieci nowych terenów, poprawa niezawodności istniejących systemów wod.-kan., usprawnienie i minimalizowanie kosztów dostaw wody i odbioru ścieków.

Finansowanie będzie realizowane z wykorzystaniem środków własnych z amortyzacji, pozyskiwanych przez spółkę środków unijnych oraz kredytów.

Więcej informacji o spółce na stronie internetowej: www.zwik.zgora.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany  #wielkimodernizatorpolski  #bigmodernizer #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Przedsiębiorcze Miasto, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.