AktualnościWyróżnieni

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu to Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2021

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 297,7  proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Jej wartość rynkowa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 34,1 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 4,2 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021

Historia spółki

1 stycznia 1992 r.

Gmina Strzegom przejęła obowiązki realizowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Strzegom.

Dla realizacji w/w usług, na bazie istniejącego Oddziału Wodociągów i Kanalizacji Świdnickiego Przedsiębiorstwa WiK utworzono Dział Wodociągów i Kanalizacji, będący komórką istniejącego wówczas Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Lipiec 1992 r.

przejęto kolejne obiekty, tym razem związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i  dostawą wody do wsi: Stanowice, Olszany, Grochotów i Pasieczna. Obiekty te przejęto od Wojewódzkiego Zakładu Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Dzierżoniowie.

1 stycznia 1994 r.

rozpoczęto eksploatację nowej, kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Tomkowicach, która została wybudowana na wyłączne potrzeby mieszkańców Tomkowic.

1 stycznia 1995 r.

wydzielono z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Komunalnej.

1996 r.

w ramach komunalizacji mienia Górniczo-Przetwórcze Zakłady Surowców Ogniotrwałych w Jaroszowie przekazały Gminie kolejne obiekty wod-kan., w skład których weszły: Stacja Uzdatniania Wody „Laski”, mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Rusku, dwie przepompownie wody oraz sieć wodno-kanalizacyjna na terenie Jaroszowa i Ruska.

1 stycznia 1997 r.

oddano do eksploatacji kolejną stację uzdatniania wody, obsługującą  północne tereny Gminy Strzegom – SUW w Żelazowie.

Lipiec 1997 r.

zakończono rozruch zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu.

17 sierpnia 1998 r.

zakończono wydobycie wody na SUW w Stanowicach, a dotychczas zasilane miejscowości podłączono do systemu dystrybucji wody z ujęcia w Olszanach.

1 lipca 2000 r.

wyłączono z Zakładu Gospodarki Komunalnej działalność wodociągową i utworzono branżowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Przyczyną tego posunięcia była pilna potrzeba realizacji zadań w sferze wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wymogi zewnętrzne.

Wrzesień 2004 r.

zaprzestano poboru wody ze studni głębinowych w Tomkowicach. Wyżej wymienioną miejscowość podłączono do rejonu dystrybucji wody z ujęcia w Olszanach.

1 października 2005 r.

Burmistrz Strzegomia, działający w imieniu Gminy Strzegom dokonuje przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu działającego w formie zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Strzegom. Spółka powstała w  wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

W latach 1994-2002 zwodociągowano 20 wiosek i wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Międzyrzecze i Morawa. Oprócz tego na terenie miasta zrealizowano szereg inwestycji sieciowych, poprawiających stan uzbrojenia Strzegomia w urządzenia wod-kan.

WiK eksploatuje obecnie na terenie Gminy 12 studni głębinowych, 12 zbiorników wody czystej o pojemności od 50 do 1000m3, utrzymuje ponad 8 ha terenów zielonych, stanowiących strefy ochronne obiektów wod-kan. Moc zainstalowana na obiektach WiK wynosi ok. 1,7 MW.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://wik.strzegom.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.