Wielcy Modernizatorzy 2015 Branży Rolnej

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 15 firm branży rolnej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł. Na podium znalazły się: Agencja Nieruchomości Rolnych, FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. i  Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  od 2012 r. Przez cztery lata dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking firm według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

W połowie września 2016 r. dane do rankingu dostarczyła wywiadownia InfoCredit.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  wartość ich kapitału była dodatnia, a wywiadownie miały do nich adresy mejlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Zbadał też wartość amortyzacji w latach 2013-2014, na podstawie której przyznaje tytuł Wielki Modernizator  2015, Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę i Europe.

Image

Statuetka IV edycji Konkursu Wielki Modernizator  2015.

Spośród 39 729 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2015 uzyskało 15 firm branży rolnej, bo wartość amortyzacji w latach 2013-2014 wyniosła w nich minimum  10 mln zł.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator , gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

Wielcy Modernizatorzy 2015 Branży Rolnej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2013-2014 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2015 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2015 w proc.
1 Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa 142,4 21274 -5,3
2 FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. Żylice 95,7 288 14,6
3 Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. Piasek 55,4 441 15,4
4 Grupa Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o. Poznań 44,1 42 202,2
5 Spółdzielcza Agrofirma Witkowo Witkowo Pierwsze 25,4 490 -37,0
6 Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. Kietrz 21,7 498 48,4
7 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kościan 17,1 264 15,2
8 Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kraków 14,8 90 22,7
9 PIGPOL Sp. z o.o. Łozice 13,9 35 -40,5
10 Grupa Hajduk Sp. z o.o. Podłoże Do Pieczarek sp.k. Sława 13,6 506 116,6
11 BIOAGRA – OIL S.A. Tychy 12,8 245 12,0
12 HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR Strzelce 12,4 115 5,5
13 POLHOZ Sp. z o.o. Lichnowy 12,0 134 20,7
14 Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR Kobylin 11,3 371 45,3
15 FUNGIS Sp. z o.o. Maków 10,4 133 105,2

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz InfoCredit  spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2015 r.:  C/Z:  20,7, a  C/WK: 1,36.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2015
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2015.