Aktualności

Uroczyste podpisanie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

  • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Rynek kapitałowy odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpiecznego systemu emerytalnego
  • GPW planuje zorganizowanie cyklu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących PPK

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ma dotyczyć – według szacunków rządu – ok. 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich
60. roku życia. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Polski rynek kapitałowy jest bardzo ważną częścią gospodarki, a giełda pełni ważną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Projekt ustawy o PPK zakłada, że jej wdrożenie wzmocni istotnie polski system finansowy, w szczególności rynek kapitałowy, w tym rynek akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości (w tym REIT). Na giełdę będą bowiem mogły wpływać dodatkowe pieniądze za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie
i pomnażanie pieniędzy zgromadzonych na kontach PPK.

Podpisanie ustawy o PPK nie bez powodu obywa się dziś w centrum rynku kapitałowego – na Giełdzie Papierów Wartościowych. To właśnie warszawska giełda będzie platformą, dzięki której pieniądze zgormadzone w ramach PPK będą przekształcane w inwestycje pomnażające emeryturę. W ten sposób przyszli emeryci będą mogli skorzystać z owoców wzrostu gospodarczego. W historii rozwoju rynku kapitałowego wejście w życie PPK jest początkiem nowej epoki – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Od stycznia 2019 r. GPW rozpoczyna ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do pracowników poświęcony Pracowniczym Planom Kapitałowym. Oferta bezpłatnych szkoleń zostanie skierowana do firm zatrudniających ponad 250 osób. Zgodnie z danymi GUS za I półrocze 2018 roku, w Polsce aż 3557 firm spełnia przedmiotowe kryterium jako adresat szkoleń z zakresu PPK. Przedsiębiorstwa te zatrudniają łącznie 3,1 mln pracowników. Celem szkolenia jest propagowanie świadomego zarządzania swoimi oszczędnościami poprzez Program PPK.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl