AktualnościWyróżnieni

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2021

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 271 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 9,3 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 32 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

Jest producentem i dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce, jak również producentem energii elektrycznej w wysoko-sprawnej kogeneracji.

Posiada 214 MW zainstalowanej mocy cieplnej i 50 MW mocy elektrycznej. Zaopatruje w energię 970 węzłów ciepłych przez sieć ciepłowniczą o długości około 88,4 km. Dostarcza ciepło systemowe do około 55 tysięcy odbiorców w Siedlcach.

 

Początki funkcjonowania ciepłowni sięgają lat 70-tych. Przedsiębiorstwo świadczyło wówczas usługi zarówno na rzecz miasta Siedlce jak i ówczesnego województwa siedleckiego. Po rozbudowie kotłowni centralnej i włączeniu w strukturę przedsiębiorstwa kotłowni lokalnych, ciepłownia przekształciła się w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W roku 1990 Wojewoda Siedlecki zlikwidował przedsiębiorstwo wojewódzkie i na bazie majątku siedleckiego utworzył Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach. Z mocy prawa przedsiębiorstwo przejęło Miasto Siedlce i w sierpniu 1991 r. uchwałą Rady Miasta przekształcono je w spółkę prawa handlowego, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce.

W połowie lat 90-tych zarząd firmy przyjął plan budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem gazowym. Realizację inwestycji powierzono utworzonej w 1997 roku spółce, działającej pod nazwą ENERGIA SIEDLCE Sp. z o.o. Nowe źródło uruchomione zostało w dniu 10 maja 2002r.

Z dniem 17 września 2002r., w związku z planowanym przyłączeniem spółki ENERGIA SIEDLCE  i rozszerzeniem zakresu działalności o produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, zmianie uległa dotychczasowa nazwa przedsiębiorstwa na Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

Przejęcie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. działalności spółki  Energia Siedlce nastąpiło ostatecznie w dn. 31 października 2002r.

W roku 2003, w celu potwierdzenia zaangażowania firmy w sprawy związane z ochroną środowiska, wprowadzono w przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001:2004. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. uzyskało w roku 2004.

Kolejnym krokiem, mającym na celu rozszerzenie działalności firmy stało się uruchomienie w roku 2008 Składu Handlowego i prowadzona z sukcesem sprzedaż wysokiej jakości opału w różnym asortymencie i atrakcyjnych cenach.

W 2010 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację największej w dziejach swojej historii inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach – budowa bloku gazowo parowego”. EC2 uruchomiono w 2012 r. Przedsięwzięcie zwiększające produkcję energii elektrycznej o 36 MW oraz energii cieplnej o 34 MW ulokowało przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w kraju.

W roku 2011 przedsiębiorstwo zostało uhonorowane LAUREM CIEPŁOWNICTWA w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – zgodnie z maksymą ‘Pierwszy wśród równych’ w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ/rok.

Od dnia 01.01.2012r. siedleckie przedsiębiorstwo przystąpiło do Programu Promocji marki Ciepło Systemowe, klasyfikując się tym samym w gronie firm, które w ramach rozwoju swojej działalności podnoszą standardy w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji oraz w obszarze technicznym. Oferując Ciepło Systemowe firma gwarantuje stosowanie nowoczesnych rozwiązań, dbałość o satysfakcję odbiorców niezawodność infrastruktury ciepłowniczej.

W latach 2014/2015 przy wykorzystaniu środków finansowych instrumentu JESSICA, zrealizowano projekt pn. „Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla miasta Siedlce”.

W latach 2017-2018 przeprowadzono generalną modernizację 3 kotłów węglowych (2 szt. WR25 i 1 szt. WR10) w Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych. Pozwoliło to zwiększyć maksymalną wydajność tych urządzeń, poprawić sprawność procesu wytwarzania a także zmniejszyć zużycie węgla na wyprodukowanie jednostki ciepła.

Począwszy od roku 2018 firma prowadzi intensywne działania w kierunku rozwoju “Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” w Siedlcach. Zdalny odczyt ciepłomierzy, kontrola parametrów i modyfikacja nastaw urządzeń regulacyjnych w węzłach odbywa się poprzez sieć mobilną operatora telefonii komórkowej Orange. Inteligentny system ciepłowniczy to projekt, który poprawia jakości obsługi i lepsze dopasowanie do potrzeb klienta.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.pec-siedlce.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.