AktualnościWyróżnieni

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ to Brylant Polskiej Gospodarki 2021

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ w Lublinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 44,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Historia spółdzielni

Lata pięćdziesiąte minionego wieku ….

Lublin – miasto wojewódzkie – w 1944 roku liczyło 84 tys. mieszkańców. Ich liczba wzrosła do 115 tys. w 1958 roku. Powstanie dużych zakładów pracy, jak np. Fabryka Samochodów Ciężarowych, a także kilku wyższych uczelni (UMCS, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Inżynierska) powodowało napływ ludności z ubogich lubelskich wsi do dającego na owe czasy lepsze perspektywy awansu społecznego miasta.

Lublin – to we wschodniej części Polski – ważny jeszcze sprzed wojny węzeł kolejowy, systematycznie powiększający swoją sieć i skupiający niemałą rzeszę pracowników. Dla tych, którzy mieszkali w Lublinie i chcieli poprawy swoich warunków mieszkaniowych i dla tych przybyłych do Lublina potrzebne były mieszkania – podstawowe dobro niezbędne do życia każdemu człowiekowi.

Te potrzeby i zapał niewielkiej na początek, bo 30 – osobowej grupy entuzjastów wywodzących się ze środowiska kolejarzy zdeterminowały powstanie Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. Pierwsze założycielskie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Lublinie odbyło się 9 maja 1958 roku. W październiku tego roku Spółdzielnia uzyskała osobowość prawną. Pierwszy zarejestrowany w Sądzie Zarząd Spółdzielni stanowili nieżyjący już dziś Aleksander Sidorowicz – Przewodniczący Zarządu oraz Antoni Sadowski i Zofia Szarugiewicz– Członkowie Zarządu.

Pierwszy budynek mający obecnie adres Kunickiego 122 został przez Spółdzielnię wykupiony od DOKP. Podobną drogą trafiło do jej zasobów kilka następnych obiektów. Pierwszy zbudowany od podstaw budynek mieszkalny stanął na Bronowicach przy ulicy Droga Męczenników Majdanka (obecnie Dulęby 1). Liczba członków Spółdzielni od chwili jej powstania do roku 1964 wzrastała powoli. Sytuacja zmieniła się diametralnie po roku 1965, kiedy to pod presją dużej liczby osób zainteresowanych zmieniono dotychczasowe ramy organizacyjne Spółdzielni, która z pracowniczej przekształciła się w powszechną, ogólnie dostępną.

W pierwszych latach budynki powstawały na niewielkich parcelach, rozrzuconych w różnych punktach miasta. Wykorzystywano istniejące luki w dotychczasowej zabudowie posiadające odpowiednią infrastrukturę techniczną. Budynki „Kolejarza” powstawały przy ulicach: Kalinowszczyzna, Plażowa, Raabego, Sowińskiego, Puławska, Czwartaków, na Bronowicach. Wprowadzenie w budownictwie metod uprzemysłowionych przyspieszyło znacznie tempo prac budowlanych, toteż szybko powstały nowe zwarte już osiedla: im. Bieruta w dzielnicy „Kalinowszczyzna” (dziś os. Kalinowszczyzna), im.L.Kruczkowskiego – w dzielnicy Dziesiąta, „Maki” na starym Kośminku oraz im. W. Z. Nałkow-skich blisko Zalewu Zemborzyckiego. W latach 80 – tych w miejscu zaniedbanej dzielnicy Majdan Tatarski powstało nowe osiedle „Pogodna”.

Najbardziej dynamiczny rozwój Spółdzielni przypadł na lata 70 – te i 80 – te, kiedy to obok dużej liczby mieszkań powstawały szkoły, przedszkola, żłobek, przychodnie zdrowia, obiekty handlowe i usługowe. Jeszcze w początkach lat 90-tych w osiedlach Bronowice – Maki i im .L. Kruczkowskiego z powodzeniem funkcjonowały Osiedlowe Domy Kultury, a w os. „Kalinowszczyzna” – Klub Osiedlowy. Placówki te skupiały mieszkańców w każdym wieku od przedszkolaków po seniorów. Integrowały mieszkańców, organizowały im czas wolny, prowadząc różnorodne formy działalności społecznej, edukacyjnej i artystycznej. Niestety twarde reguły wolnego rynku wyrażające się w haśle „płacisz –masz” spowodowały, iż oddalonych od siebie pojedynczych osiedli nie stać było na utrzymanie dużych placówek. Dziś działalność prowadzi jedynie w okrojonym kształcie i dostosowanej do możliwości formule Klub Osiedlowy „Odeon” w Osiedlu „Kalinowszczyzna”.

Począwszy od 1958 r. Spółdzielnia powiększała co roku swoje zasoby mieszkaniowe. W 1989 r. posiadała 10467 mieszkań.

Rok 1990 zapoczątkował trwający do dziś okres częstych zmian w przepisach prawa dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. Ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 1990 roku nakazująca likwidację związków spółdzielczych i dopuszczająca podział spółdzielni na nowych zasadach umożliwiła wąskim grupom działaczy samorządowych z dwu spośród 6-ciu wówczas osiedli tj. z os. „Centrum” i z osiedla im. W i Z. Nałkowskich podjęcie działań, które – z zachowaniem przewidzianej prawem procedury – zaskutkowały wydzieleniem się tych osiedli i utworzeniem odrębnych spółdzielni, zmniejszając tym samym zasoby PSM „Kolejarz” o 3300 mieszkań.

15 grudnia 2000r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd Spółdzielni wspólnie z organami samorządowymi przystąpiły do wdrażania jej w życie. Przyspieszono zakończenie porządkowania stanów prawnych terenów, dokonano podziałów geodezyjnych działek w celu wydzielenia nieruchomości. W 2003 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie określenia odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach. Po ich uprawomocnieniu przystąpiono do zawierania aktów notarialnych z Członkami którzy wyrazili chęć ustanowienia prawa odrębnej własności dla swojego lokalu. Do dnia 31 XII 2010 r. 3999 lokali mieszkalnych uzyskało status odrębnej własności.

W dniu 26 czerwca 2010r. Zebranie Przedstawicieli Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 'Kolejarz” uchwaliło nowy Statut Spółdzielni. Najważniejsza zmiana to likwidacja Zebrania Przedstawicieli i wprowadzenie Walnego Zgromadzenia obradującego w częściach.

Wprowadzenie komercyjnych, wysoko oprocentowanych kredytów na cele mieszkaniowe, których spłacanie było niemożliwe przez ubożejące, pozostające w dużej części bez pracy społeczeństwo, miało wpływ na zahamowanie procesu inwestycyjnego. Mimo to w latach 90-tych powstało nieduże osiedle „Łąkowa” o 228 mieszkaniach, budynki: przy ul. Junoszy 47a, Rudlickiego 11,Bukowa 22, Olchowa 6 oraz wybudowany w 2001r. z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego budynek z 96- oma mieszkaniami przy ul. Krętej 2 w dzielnicy Kośminek.

Samorząd – to nieodłączny atrybut spółdzielni wyróżniający je od innych podmiotów gospodarczych. Ponad 7 tys. członków Spółdzielni reprezentowanych jest przez 21- osobową Radę Nadzorczą i 5 Rad Osiedli skupiających łącznie 88 członków.

Organy te – w granicach wyznaczonych przepisami prawa- współrządzą i współdecydują o ważnych sprawach Spółdzielni. Ich członkowie poświęcają wiele czasu na działania, których nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców. Należą im się słowa najwyższego uznania i szacunku.

Cechą wyróżniającą Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” jest to, że jej zasoby są usytuowane w różnych rejonach miasta.

 

Budując swoje osiedla na trudnych inwestycyjnie terenach, Spółdzielnia uporządkowała części zaniedbanych dzielnic miasta : starą Kalinowszczyznę, fragment „Kośminka”, Majdan Tatarski. Jest to jej niezaprzeczalna zasługa.

Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” należy dziś do grupy największych Spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie.

Na koniec 2019 r. Spółdzielnię stanowiło 7079 członków

Powierzchnia terenów stanowiących własność Spółdzielni i osób z odrębną własnością lokali wynosi 545 174 mkw. (54,5 ha), powierzchnia zasobów 357 742 m2. W pięciu osiedlach oraz w budynku Rowerowa 13 zamieszkuje około 15 tys. osób.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://kolejarz.lublin.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #JerzyKrajewski #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.