Wyróżnieni

Polska Kancelaria Audytorska Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2022

Polska Kancelaria Audytorska Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 29,2 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

Polska Kancelaria Audytorska Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi w Krajowym Rejestrze Sądowym XX Wydział Gospodarczy w dniu 04.04.2001 r. pod numerem 0000006078. Kapitał zakładowy spółki wynosi 70 000 zł. – 1 400 udziałów po 50 zł każdy. Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3131 na podstawie Uchwały nr 457/4/37/2006 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12.09.2006 r.

Zarząd: Maria Pawlak – Prezes Zarządu – biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem.

Spółka współpracuje na stałe z biegłymi rewidentami, specjalistami z zakresu badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.

Jej działalność koncentruje się na badaniu sprawozdań finansowych i na doradztwie ekonomiczno-finansowym. Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Przedmiotem działalności spółki jest :

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • bieżące konsultacje z zakresu rachunkowości,
  • ekspertyzy i opinie finansowe.

 

Współpracuje z podmiotami gospodarczymi o profilu produkcji przemysłowej, działalności budowlanej, handlowej i usługowej będącymi w pełnym toku produkcji, bądź postawionymi w stan likwidacji lub upadłości.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://maria-pawlak.pl/

#wyróżnieniadlafirm #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.