Wyróżnieni

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 i XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 23,9 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 6,1 proc. To dało mu tytuł Efektywna Firma 2022.

Historia przedsiębiorstwa zaczęła się w 1975 r., gdy Wojewoda Białostocki wydał Zarządzenie Nr 9/75 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Zgodnie z postanowieniami tego aktu, powołane Przedsiębiorstwo w tym samym roku tworzy Zakład Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim. Zakład przejmuje eksploatację istniejących już dwóch kotłowni komunalnych i jednej spółdzielczej. W następnym roku do zakładu zostają włączone kolejne kotłownie w Bielsku Podlaskim oraz w Siemiatyczach i Hajnówce.

 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i latach osiemdziesiątych XX wieku w Bielsku Podlaskim następuje intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, bazującego na technologii wielkopłytowej, a wraz z nim gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na ciepło. Powstają nowe osiedla a z nimi nowe źródła ciepła i sieci ciepłownicze. Infrastruktura ta wchodzi w skład przedsiębiorstwa, pozostając w zarządzaniu bielskiego zakładu.

W 1991 roku Wojewoda Białostocki, w ramach komunalizacji mienia wydziela z majątku ówczesnego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku mienie Zakładu Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim i wraz z nakładami inwestycyjnymi (już poniesionymi na realizowanym obiekcie ciepłowni miejskiej) przekazuje na rzecz samorządu Bielska Podlaskiego.

W listopadzie 1992 roku Rada Miejska w Bielsku Podlaskim podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia spółki akcyjnej gminy miejskiej w Bielsku Podlaskim.

1 kwietnia 1993 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku wpisuje spółkę do rejestru handlowego pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim i z tym dniem nowy podmiot przejmuje działalność ciepłowniczą na terenie miasta. W początkowym okresie funkcjonowania spółki infrastrukturę ciepłowniczą stanowiło 16 węglowych kotłowni lokalnych, 26 węzłów cieplnych oraz 6 km kanałowej sieci ciepłowniczej (za wyjątkiem 6 najmniejszych kotłowni, pozostała infrastruktura, powstała w okresie działania Zakładu Energetyki Cieplnej ).

 

Przekazana do użytkowania w czwartym kwartale 1999 roku ciepłownia przy ul. Rejonowej 11 wraz z rozbudowaną pozostałą infrastrukturą ciepłowniczą pozwoliła dotychczas wyłączyć z eksploatacji 15 własnych i 10 obcych kotłowni węglowych oraz 16 olejowych. Łącznie z krajobrazu centrum miasta wyeliminowano 46 kominów.

Obecna infrastruktura ciepłownicza spółki to: trzy źródła ciepła, 16,3 km sieci ciepłowniczych w tym 13,9 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, 30 grupowych i 67 indywidualnych własnych węzłów cieplnych. Nakłady inwestycyjne spółki w wysokości 34,98 mln zł zostały sfinansowane w 7,01 % aportem , 12,32 gotówką z budżetu miasta i 80,67 % środkami własnymi. Rozbudowywana sieć ciepłownicza pozwala rokrocznie podłączać kolejnych odbiorców. Na koniec 2020 roku ogrzewana powierzchnia wynosiła 387,42 tys. mkw. Szacuje się, iż obecnie z ciepła systemowego korzysta 56 % mieszkańców miasta, przedsiębiorstwa, instytucje oraz samorządowe placówki oświatowo – wychowawcze i kulturalne.

Rozbudowywany i zmodernizowany system ciepłowniczy znaczący sposób ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

O powyższym świadczy redukcja emisji gazów i pyłów z własnych źródeł ( dane z 2020 r. w porównaniu do średniej lat 1994 – 1996 ): dwutlenku siarki o 68 %; tlenku azotu o 22 %; tlenku węgla o 92 %; dwutlenku węgla o 55 %, pyłu i sadzy o 98 %. Wynik ten poprawia wyeliminowana emisja z przejętych obcych źródeł ciepła.

Kotłownia centralna. Zdjęcie ze strony https://mpecsa.pl/

Zmodernizowana i nowoczesna infrastruktura ciepłownicza gwarantuje jej odbiorcom ekologiczne, bezpieczne, pewne i wygodne ciepło systemowe.

Przedsiębiorstwo aktywnie wspiera działalność kulturalno – oświatową, sportową, pomocową wielu jednostek i organizacji funkcjonujących na teranie miasta.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne, ład i porządek świadczą o gospodarności i wysokiej kulturze załogi przedsiębiorstwa. Fakty te niejednokrotnie podkreślali przedstawiciele miast partnerskich wizytujący spółkę jak i goście podmiotów krajowych. Dzięki ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu przedsiębiorstwo buduje nie tylko własny pozytywny wizerunek gospodarczy, ale również miasta Bielsk Podlaski.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://mpecsa.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.