Aktualności

Fundusz Ekspansji Zagranicznej pomaga polskim firmom. Ma 1,5 mld zł na inwestycje.

W ciągu roku ponad 200 polskich firm wyraziło zainteresowanie  ofertą Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Zespół inwestycyjny Funduszu analizuje obecnie  20 projektów ekspansji zagranicznej, a dla 2 projektów zawarte już zostały umowy inwestycyjne. Informacje o nich są jednak poufne. 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej został zarejestrowany 25 czerwca 2015 roku. Jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.  Szefem zespołu zarządzającego Funduszem jest Zbigniew Głuchowski, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie z wielu międzynarodowych projektów inwestycyjnych.

Jedynym inwestorem Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Kapitał wstępnie alokowany dla Funduszu Ekspansji Zagranicznej przez inwestora – BGK, to 1,5 mld zł.

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granicami Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm inwestując bezpośrednio w zagraniczne spółki zależne należące do polskich firm i dzieląc z polskimi partnerami ryzyko inwestycji.

Fundusz inwestuje na 5-10 lat
Fundusz Ekspansji Zagranicznej może zapewnić nawet połowę finansowania zagranicznego projektu nabywając wspólnie z polskim partnerem udziały istniejącej zagranicznej firmy przejmowanej przez polskiego partnera, obejmując nowe udziały w podnoszonym kapitale zakładowym zagranicznej spółki, lub udzielając takiej zagranicznej spółce pożyczki zabezpieczonej tylko aktywami tej zagranicznej spółki, bez regresu do polskiego partnera. Udział Funduszu Ekspansji Zagranicznej w finansowaniu projektu to zwykle od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.
Korzystając z bardziej tradycyjnych źródeł finansowania polskie firmy realizują projekty ekspansji zagranicznej na wyłączne własne ryzyko. Fundusz nie udziela finansowania polskiej spółce, ale inwestuje wspólnie z nią bezpośrednio w zagraniczną spółkę. Z takiej struktury finansowania wynika nie tylko podział ryzyka projektu zagranicznego, ale także zachowanie pełnej kontroli nad biznesem przez polskich właścicieli. Inwestując tylko w spółkę zależną, Fundusz nie rozwadnia udziałowców swojego polskiego partnera.
Fundusz jest zawsze inwestorem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie projektem zagranicznym w rękach polskiego partnera. Fundusz nie nominuje swoich przedstawicieli do zarządu spółki zagranicznej i współpracuje z polskim partnerem na poziomie zagranicznej rady nadzorczej delegując do niej jednego eksperta.
Fundusz pozostaje w projekcie zagranicznym do czasu jego wystarczającej konsolidacji i odsprzedaje wtedy swoje udziały polskiemu partnerowi, na warunkach rynkowych, zwykle nie później niż po 5-10 latach.

Zainteresowanie ofertą FEZ
Do tej pory z TFI BGK S.A. skontaktowało się ponad 200 polskich firm zainteresowanych ofertą FEZ. Zespół inwestycyjny Funduszu analizuje obecnie 20 projektów ekspansji zagranicznej, a dla 2 projektów zawarte już zostały umowy inwestycyjne. Następnych podpisanych umów spodziewa się wkrótce. Informacja o tym, jakie to są i będą projekty  jest jednak poufna

„Fundusz Ekspansji Zagranicznej działa w formule zamkniętego funduszu inwestycyjnego i podlega rygorystycznym przepisom dotyczącym tajemnicy zawodowej. Dlatego nie możemy ujawniać szczegółowych informacji o firmach, w które inwestuje”, mówi Agnieszka Horaczy-Modrzejewska, Menadżer PR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Wśród zgłaszających się do funduszu polskich firm są zarówno firmy z sektora MŚP jak i większe spółki notowane na GPW. Wśród zgłaszanych projektów najczęściej zdarzają się projekty o wartości od kilku do kilkunastu mln EUR, ale zakres jest bardzo szeroki – od miliona EUR do kilkudziesięciu mln EUR.

Największym zainteresowaniem polskich inwestorów cieszą się kraje starej Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemcy i Wielka Brytania, w obydwu tych krajach zaproponowano funduszowi po kilka projektów, oraz kraje naszego regionu, w Europie Środkowej i Wschodniej. Pojawiają się też propozycje projektów w krajach WNP i na innych kontynentach.

Zgłaszane projekty dotyczą różnych sektorów: działalności produkcyjnej, handlu i dystrybucji, usług i IT. Proponowane są zarówno przejęcia istniejących zagranicznych firm jak i inwestycje typu greenfield, zakładające utworzenie spółki zależnej od zera lub dalszy rozwój wcześniej założonej spółki zależnej.
Oferta Funduszu jest wzorowana na wieloletnich doświadczeniach kilkunastu podobnych europejskich instytucji finansowych. Na polskim rynku to nowa forma finansowania. Coraz więcej polskich firm uwzględnia kapitał z FEZ w strukturach finansowania swoich planowanych projektów międzynarodowych przejęć i organicznej ekspansji inwestycyjnej.

„W ocenie proponowanych projektów ekspansji zagranicznej, Fundusz bierze pod uwagę przede wszystkim doświadczenie polskiej firmy planującej ekspansję i kompetencje osób nią zarządzających, wyniki osiągane dotychczas przez polskiego partnera i jego możliwości finansowe. W następnej kolejności analizowany jest biznesplan projektu obejmujący projekcje finansowe i analizy rynkowe dla kraju docelowego. Równocześnie uzgadniane są warunki umowy inwestycyjnej”, mówi Zbigniew Głuchowski, szef zespołu zarządzającego Funduszem Ekspansji Zagranicznej.

 Jerzy Krajewski