Aktualności

Cytaty z wypowiedzi prof. Małgorzaty Zaleskiej, Prezesa Zarządu GPW

Zależy nam na tym, aby Giełda Papierów Wartościowych była instytucją przejrzystą i aby informacje o jej działalności były szeroko dostępne.

Obecnie mamy bardzo dobrą koniunkturę, na co wyraźnie widocznym dowodem jest ostatni tydzień i znaczące wzrosty wartości indeksu WIG20. Wierzymy, że ten trend utrzyma się i będzie nam towarzyszył w przyszłym roku.

Polska gospodarka rozwija się, jest stabilna, wolna od nierównowag makroekonomicznych. Jesteśmy przekonani, że jej dobra kondycja będzie znajdowała odzwierciedlenie na warszawskiej giełdzie. Bacznie obserwujemy te pozytywne trendy, tak aby podążać za nimi.

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy udało nam się osiągnąć bardzo dużo. Liczę na to, że efekty naszej pracy będą widoczne już w pierwszej połowie przyszłego roku.

Jednym z naszych kluczowych projektów było opracowanie strategii dla GPW na kolejne lata. Jej dwa zasadnicze cele to wspieranie dalszego rozwoju rynku kapitałowego oraz Giełdy jako jej najważniejszego podmiotu. Jestem przekonana, że efekty realizowanych zgodnie z nią działań będą widoczne już wkrótce.

Znaczącym osiągnięciem jest uzgodnienie porozumienia dotyczącego utworzenia polskiej agencji ratingowej we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kapitałowych. W naszym zamyśle agencja ta ma w pierwszej kolejności nadawać rating papierom wartościowym emitowanym przez średnie i małe spółki, które nie mają możliwości skorzystania z usług dużych zagranicznych agencji. Chcemy nie tylko pomóc tym spółkom, ale także zwiększyć przejrzystość na rynku akcji i obligacji, co przełoży się na zaufanie inwestorów tak do spółek, jak i do GPW. Krajowa agencja ratingowa wypełni lukę na polskim rynku kapitałowym, a przede wszystkim będzie impulsem do budowania w Polsce kultury ratingu.

Naszym kolejnym przedsięwzięciem jest przejęcie kwotowania stawek WIBID i WIBOR. Ma to niebagatelne znaczenie dla krajowego systemu finansowego. Dość przypomnieć, że w polskich bankach aż 800 mld zł opiera się na tych stawkach.

Zależy nam na zwiększeniu efektywności naszego działania i na tym, aby było to dostrzegane. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy nastąpił znaczny wzrost wartości GPW – od 10 lutego nasza wartość giełdowa wzrosła o 145 mln zł. Warto przypomnieć, że tego tytułu Skarb Państwa ma wymierne korzyści. Mam tu na myśli 85 mln zł w postaci wypłaconej dywidendy plus wzrost wartości akcji znajdujących się w posiadaniu Skarbu Państwa o 50 mln zł. Przez ostatnie miesiące kurs akcji GPW wzrósł bowiem z 34 zł do blisko 38 zł. Taka stopa zwrotu, osiągnięta w ciągu zaledwie 10 miesięcy, to powód do zadowolenia, ale i silna motywacja do dalszego działania.

Przeprowadziliśmy racjonalizację struktury GK GPW, a osiągniętą dzięki temu redukcję kosztów możemy już mierzyć w milionach złotych. Obecnie finalizujemy integrację całej grupy kapitałowej, zarówno w sensie fizycznym, jak i organizacyjnym. Po pierwsze, wszystkie spółki należące do GK GPW będą miały swoją siedzibę w gmachu giełdowym przy ulicy Książęcej. Zintegrowanie ich w jednym miejscu to oszczędności finansowe, a także poprawienie przepływu informacji. Po drugie, integrujemy wszelkie działania wewnętrzne o charakterze wspomagającym, takie jak finansowo-księgowe, prawne, PR-owe i marketingowe. Umożliwi to kolejną racjonalizację kosztów i kolejne, liczone w milionach złotych oszczędności.

W tym roku Zespół Relacji z klientami obył około 100 spotkań ze spółkami, potencjalnymi kandydatami do wejścia na GPW. Przyjęliśmy przy tym zw. podejście celowane, co oznacza, że spotykaliśmy się ze starannie wyselekcjonowanymi spółkami poszukującymi kapitału na rozwój. Naszym zdaniem w przyszłym roku będziemy zbierali owoce naszej pracy. Tym bardziej, że spodziewamy się zdecydowanie lepszej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. W tym roku pewna liczba spółek wstrzymała decyzje o IPO ze względu na m.in. takie wydarzenia, jak zapowiedź Brexitu, wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych i nierozwiązana kwestia kredytów frankowych. Odbieramy liczne sygnały od spółek, że spodziewają się poprawy koniunktury w przyszłym roku, co przełoży się na zwiększoną liczbę IPO. Już teraz mamy taką zapowiedź ze strony spółki Dino. Mam nadzieję, że to zmieni nastawienie sceptyków rynku kapitałowego.

GPW jest w tej dziedzinie dla Białorusi najbardziej odpowiednim partnerem, i to nie tylko ze względu na bliskość geograficzną. Poza finansowaniem na korzystnych warunkach warszawski parkiet oferuje białoruskim spółkom również coś, co trudno byłoby im uzyskać na dużych zachodnich giełdach – indywidualne podejście, zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami, a co za tym idzie wymierne korzyści związane z większą rozpoznawalnością.

Poza tym strona białoruska zwróciła się do nas z propozycją współpracy w zakresie pomocy technicznej dla tamtejszych przedsiębiorców, w tym organizacji szkoleń i warsztatów, a także spotkań z polskimi inwestorami i domami maklerskimi. Co więcej, Białoruski Uniwersytet Państwowy zaproponował GPW utworzenie na tej uczelni Polsko-Białoruskiego Centrum IPO. Poczynione zostały już pierwsze kroki w tym kierunku – 24 listopada, podczas Forum „Dobrosąsiedztwo 2016”, w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Białorusi Michaiła Rusego, został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

Dynamika prywatyzacji gospodarki na Białorusi z dużym prawdopodobieństwem będzie zgodna z przewidywaniami zaprezentowanymi miedzy innymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy – jego eksperci oczekują przyśpieszenia reform sektora przedsiębiorstw państwowych i wprowadzenia przepisów ułatwiających funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw. Stanowi to ogromną szansę i zarazem wyzwanie dla GPW, która mogłaby aktywnie uczestniczyć w budowaniu marki Białoruś na gospodarczej mapie świata.

Chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z Białorusinami ma wymiar nie tylko biznesowy, ale i misyjny, równie ważny w działalności warszawskiej giełdy. Dobrze pamiętamy pomoc oraz wiarę i zaufanie, jakim kiedyś obdarzyli nas nasi partnerzy z Zachodu. Dlatego dziś chcemy w ten sam sposób wesprzeć starania Białorusi o lepszą przyszłość.

Dla GPW projekt REIT-ów jest bardzo istotny. Z naszego punktu widzenia REIT-y muszą być spółkami notowanymi na warszawskim parkiecie, nie tylko ze względu na rozwój rynku kapitałowego, ale także bezpieczeństwa tych instrumentów. Doświadczenia innych krajów pokazują, że to najlepsze rozwiązanie. Zależy nam na tym, aby REIT-y weszły do polskiego porządku prawnego także dlatego, że jest to bardzo dobry instrument oszczędzania długoterminowego, w tym na cele emerytalnego