Aktualności

Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce nawet 180 mld zł

Od 2010 r. ponad 1 mln Polaków przeszło na emeryturę. W samym roku 2017 jest spodziewane odejście kolejnych 500 tys. Dla polskiej gospodarki to duży problem. Na rynku pracy są jednak grupy społeczne, których potencjał nie jest należycie wykorzystywany, a które mogłyby przyczynić się do rozwoju gospodarczego naszego kraju. Jedną z tych grup są kobiety. Jak zwiększyć ich przedsiębiorczość i aktywność zawodową?

Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet – potencjał do wykorzystania w Polsce”, współczynnik aktywności zawodowej Polek jest nadal mniejszy od średniej europejskiej. W naszym kraju aż 4 na 10 kobiet w wieku produkcyjnym nie pracuje ani nie szuka pracy. Przeprowadzona symulacja pokazuje tymczasem, że gdyby w najbliższych latach udało się zwiększyć aktywność zawodową Polek w wieku 20–64 lata do poziomu krajów UE-15, polska gospodarka do 2025 r. zyskałaby 90–180 mld zł. Przełożyłoby się to na wzrost PKB o 1%.

Nie najlepiej wygląda też w Polsce sytuacja z przedsiębiorczością kobiet. „40% Polek deklaruje, że ma wiedzę i kompetencje do tego, żeby podjąć działalność przedsiębiorczą. Natomiast mamy trzeci najgorszy wynik, jeżeli chodzi o wiarę we własne możliwości i chęć ryzykowania. Dlatego trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, żeby zmotywować kobiety do podejmowania wyzwań w obszarze przedsiębiorczości” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Jak zwiększyć aktywność zawodową i przedsiębiorczość kobiet w Polsce? Na pewno potrzeba do tego zaangażowania biznesu, instytucji państwowych, a także organizacji pozarządowych. Konieczne są pewne zmiany systemowe. Należy między innymi podjąć działania, które umożliwią Polkom znacznie łatwiejsze godzenie pracy z macierzyństwem. Ponadto jeszcze większą rolę powinny odgrywać kampanie aktywizujące, w których przekazuje się kobietom wartościową wiedzę, uczy się je kompetencji wymaganych na rynku pracy, motywuje do działania, jak również buduje u nich wiarę w siebie.