Dla ZdrowiaŚwiatowa Firma

Agencja Rozwoju Mazowsza wspiera rozwój gospodarczy

Na Mazowszu działania związane z obsługą inwestora i eksportera oraz promocją gospodarczą regionu prowadzone są przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, funkcjonujące w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza.

Agencja Rozwoju Mazowsza SA jest podmiotem prawa handlowego. Jedynym jej akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Misją agencji jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno – ekonomicznego Mazowsza, a także wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera  (COIE) jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem w województwie oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Podczas realizacji swych działań  Centrum ściśle współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Zagranicznych ambasad i konsulatów Rzeczypospolitej Polski na całym świecie oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.Zgłaszając się do COIE zagraniczny przedsiębiorca otrzyma informacje na temat polskich uwarunkowań prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak również informacje ściśle praktyczne, takie jak doradztwo w wyborze  terenu inwestycyjnego z bazy terenów, którą prowadzi COIE, lub kontakt z zainteresowanym współpracą przedsiębiorcą polskim. Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi doradczo-informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz na pomoc w nawiązaniu kontaktu
z partnerem zagranicznym. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób odpowiedni do potrzeb przedsiębiorcy.
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i EksporterówObecnie  Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera realizuje dwa projekty nakierowane na wsparcie działalności eksportowej na Mazowszu. Jednym z nich jest projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem Poddziałania jest Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki. Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usług informacyjnych mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie istnieje w Polsce 15 takich placówek.Za cel ogólny projektu przyjęto wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu  i inwestycji poza granicami Polski. Celem działalności COIE jest tworzenie warunków dla podejmowania bądź wzrostu aktywności i rozwoju eksportu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Duże przedsiębiorstwa także mają możliwość skorzystania z usługi COIE. Jednostki te świadczą usługę informacyjną pro-eksport (skierowaną do eksporterów) oraz pro-biz, skierowaną do wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w PolsceW obszarze pro-eksport znajdują się bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju. Mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP.
Image
Szkolenie dotyczące prowadzenia działalności eksportowej w Warszawie we wrześniu 2013 r.
Ponadto, w ramach Poddziałania 6.2.1 organizowane są dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego cykle jednodniowych spotkań informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności eksportowej. Podczas spotkań poruszana jest taka tematyka:
– tworzenie strategii eksportowej przedsiębiorstwa,
– dokumentacja w handlu międzynarodowym,
– formalności celne w eksporcie oraz wymianie wewnątrzwspólnotowej,
– VAT w eksporcie oraz wymianie wewnątrzwspólnotowej,
– metody płatności w transakcjach z zagranicą,
– zabezpieczenie należności w transakcjach z zagranicą,
– certyfikacja wyrobów eksportowanych poza UE.
Na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca

Poniżej przedstawiamy w skrócie, na jaką pomoc może liczyć w ramach Poddziałania 6.2.1 mazowiecki przedsiębiorca, zgłaszający się do COIE.

Na bieżąco przekazujemy oferty współpracy, które otrzymujemy z zagranicy. Aktualne zapytania ofertowe z zagranicy można również znaleźć na stronie www.eksporter.gov.pl. Na tej stronie można również zarejestrować ofertę swojej firmy.

W celu nawiązania kontaktów z partnerami z zagranicy zachęcamy do rejestracji w katalogach kooperacyjnych prowadzonych przez wybrane Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji działające przy polskich ambasadach za granicą.

Zainteresowanym przedsiębiorcom możemy udostępnić branżowe raporty rynkowe przygotowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w poszczególnych krajach, a także raporty z bazy Euromonitor (w języku angielskim). W przypadku zainteresowania otrzymaniem opracowań z bazy Euromonitor, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z raportami dostępnymi na stronie: http://www.euromonitor.com/search?txtSearch=reports. Jeżeli któryś z nich okaże się dla interesujący, udostępnimy wybrany raport bezpłatnie, po jego wcześniejszym zredagowaniu i opracowaniu.

Istnieje możliwość zakupu analizy rynkowej w ramach projektu COIE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013. Wniosek taki powinien zostać złożony przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorstw niezależnych,  tzn. niepowiązanych ze sobą kapitałowo ani osobowo. Wniosek wraz z uzasadnieniem zostaje przez COIE przekazany do Ministerstwa Gospodarki, gdzie jest weryfikowany pod kątem merytorycznym. Następnie właściwy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji opiniuje wniosek  pod kątem możliwości
i celowości przeprowadzenia proponowanej analizy. Po przekazaniu przez WPHI opinii, Ministerstwo Gospodarki podejmuje decyzję o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Jeżeli, decyzja jest pozytywna, składane jest zamówienie na wykonanie analizy. Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie COIE: http://coie.gov.pl/pl/dla-eksporterow/a,16,zakup-analiz-i-badan-rynkowych.html

Korzystając z dostępnych baz danych możemy przekazać dane kontaktowe potencjalnych partnerów biznesowych z zagranicy. Aby ją wygenerować, potrzebujemy informacji o rynku docelowym oraz o rodzaju działalności i podmiotach, których firmy poszukują na wskazanym rynku.

Zachęcamy ponadto przedsiębiorców do rejestracji w internetowej bazie Made In Mazovia, której celem jest promocja mazowieckiej oferty eksportowej. Rejestracja w bazie Made in Mazovia jest bezpłatna. Wystarczy wypełnić i wydrukować wniosek ze strony internetowej www.madeinmazovia.pl i przesłać do Agencji Rozwoju Mazowsza.  Dzięki rejestracji w bazie przedsiębiorca zyskuje zarówno dostęp do ofert z całego świata, jak również informację o różnego rodzaju krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych. Na życzenie przedsiębiorcy może zostać przygotowana i przesłana lista kontrahentów handlowych, dobranych pod kątem rodzaju prowadzonej działalności.

Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski

Kolejnym projektem realizowanym w COIE jest projekt „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”.  Znajduje się on w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, a jego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków z budżetu państwa.

Celem Projektu „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” jest informowanie o potencjale gospodarczym województwa. Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i pobudzi aktywność przedsiębiorstw w zakresie inwestowania w województwie. Istotą działań zaplanowanych w projekcie jest zapewnienie województwu mazowieckiemu miejsca w czołówce gospodarczych liderów na rynku krajowym i zagranicznym przez promowanie regionu jako przyjaznego dla przedsiębiorców stawiających na innowacje i nowoczesne rozwiązania biznesowe.

W ramach projektu przewiduje się wsparcie i integrację zadań w zakresie promocji gospodarczej regionu poprzez:

– Ÿ organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
Ÿ-  uczestnictwo w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
Ÿ – udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
Ÿ – przygotowanie materiałów promocyjnych;
Ÿ – kampanię promocyjną obejmującą reklamę telewizyjną, radiową, prasową oraz internetową.

W zakresie projektu oferujemy mazowieckim przedsiębiorcom organizację udziałuw krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w postaci wspólnego stoiska przedsiębiorców z Mazowsza. Koszty uczestnictwa są częściowo pokrywane ze środków projektu w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynki zagraniczne oraz  poszerzeniem kontaktów biznesowych zapraszamy do udziału w zagranicznych misjach gospodarczych.  Informacja o rekrutacji umieszczana jest na stronie internetowej www.coie.armsa.pl oraz rozsyłana drogą elektroniczną do przedsiębiorstw z danej branży. Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w danym wydarzeniu proszone są o złożenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. Ponieważ dofinansowanie uczestnictwa w tych wydarzeniach stanowi pomoc de minimis, przedsiębiorstwo ubiegające się o nią musi ponadto złożyć wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). W 2013 roku organizowane były wyjazdy na takie targi, jak: CeBIT – Hanower, ProdExpo – Kijów, SIAL -Szanghaj, Tutto Food – Mediolan, World Food – Moskwa, ANUGA – Kolonia, Biotechnica – Hanower czy World Travel Market – Londyn. Odbyły się również misja gospodarcze do Rosji (Moskwa) oraz na Ukrainę (Winnica). W 2014 roku mazowieccy przedsiębiorcy wzięli udział w targach FITUR w Madrycie oraz Meble Polska w Poznaniu. Obecnie przygotowywane są między innymi wyjazdy na targi SIAL w Chinach oraz we Francji.

Image
Misja gospodarcza w Moskwie 17-19 września2013 r.
 
Image
 Targi World Food  – Moskwa 16-19 września 2013 r.,
Image
Targi World Travel Market – Londyn 4-7 listopada 2013 r.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z nami. Eksperci z COIE udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji.
Milena Kubicka, główny specjalista zespołu ds. promocji gospodarczej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera ARM SA.
 
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa
proeksport@armsa.pl
probiz@armsa.pl
coie@armsa.pl
Tel.: + 48 22 566 47 89
Fax:+ 48 22 843 83 31
www.coie.armsa.pl