Wyróżnieni

SPZZLO Warszawa-Żoliborz to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2022

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz w Warszawie został wyróżnioya przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i XI edycji Konkursu Wielki Modernizator 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 94 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019-2020 r. osiągnął poziom 6,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 8,9 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2022.

Zajęła 2020. miejsce w prestiżowym rankingu Wielcy Modernizatorzy 2022.

https://europejskafirma.pl/wielcy-modernizatorzy-2022

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest jednym z największych tego typu zakładów w Polsce. Swoją działalnością obejmuje tereny dzielnic Żoliborza i Bielan oraz gminy Łomianki. Siedziba zakładu mieści się przy ul. Szajnochy 8. W skład zespołu wchodzi 12 przychodni, w których funkcjonują poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz to nowoczesny zakład opieki zdrowotnej, świadczący usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), specjalistyki, stomatologii i ortodoncji, rehabilitacji, diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej, leczenie uzależnień i współuzależnień, transportu medycznego, medycyny szkolnej oraz medycyny pracy.

Ciekawa jest jego historia. W pierwszych latach powojennych, ze względu na sytuację demograficzno-infrastrukturalną, wynikającą z niemal całkowitego zniszczenia Warszawy podczas powstania oraz eksterminacji i wysiedlenia ludności cywilnej, na Żoliborzu działała jedna przychodnia. Szybki rozwój dzielnicy i dynamiczny wzrost liczby mieszkańców, spowodowany m.in. powstaniem Huty „Warszawa” oraz budową nowych osiedli mieszkaniowych sprawił, że na początku lat siedemdziesiątych było już osiemnaście przychodni rejonowych (obowiązywała wówczas rejonizacja) na terenie Żoliborza, Bielan oraz terenów przyległych. Placówki podlegały dzielnicowym Wydziałom Zdrowia, które z kolei były podporządkowane Wydziałowi Zdrowia m. st. Warszawy. W wyniku reorganizacji systemu ochrony zdrowia w 1972 roku powołano Zespoły Opieki Zdrowotnej w połączeniu ze szpitalami. Pierwszy taki ZOZ powstał na terenie Żoliborza i obejmował również Bielany, Izabelin i Łomianki. Siedziba dyrekcji i administracji ZOZ-u mieściła się w Szpitalu Bielańskim. W takim kształcie ZOZ funkcjonował do 1996 roku, kiedy to nastąpiło administracyjne oddzielenie lecznictwa otwartego od lecznictwa szpitalnego. W następstwie tych zmian utworzony został Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, a nowo powołana dyrekcja przeniosła się w marcu 1997 roku do przychodni przy ul. Szajnochy 8. W 1998 roku Zakład uzyskał samodzielność i został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, którego organem założycielskim jest m. st. Warszawa. Lata 1998-2006 w działalności SPZZLO Warszawa-Żoliborz to okres gruntownych przemian, spowodowanych przede wszystkim reformą sektora zdrowia w Polsce – odejściem od systemu budżetowego i powstaniem Kas Chorych (później Narodowego Funduszu Zdrowia). W 1998 roku w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodziło 18 jednostek, w tym część znajdujących się w budynkach spółdzielczych. Przychodnie prowadziły działalność w wąskim zakresie, za to były bardzo kosztowne w utrzymaniu. Jednym z pierwszych działań były zmiany polegające na przeniesieniu poradni z lokali dzierżawionych do pomieszczeń w budynkach SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Na początku 2000 roku od SPZZLO Warszawa-Żoliborz odłączył się Wiejski Ośrodek Zdrowia w Izabelinie. W 2005 roku stanowisko dyrektora objęła Małgorzata Zaława-Dąbrowska. Od 2009 roku, kiedy to uruchomiono przychodnię przy ul. Sieciechowskiej 4, w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz wchodzi dwanaście placówek. 2 lipca 2018 roku została uruchomiona nowoczesna przychodnia przy ul. Klaudyny 26B, która zastąpiła dotychczas funkcjonującą placówkę przy ul. Klaudyny 32.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://spzzlo.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski