Aktualności

Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS

Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł – wynika z programu Polski Ład.

Pięć obszarów, wokół których skupia się Nowy Polski Ład:

system ochrony zdrowia
podatki
emerytury
mieszkania
inwestycje

Plan na zdrowie zakłada takie kwestie jak:

wyższe wynagrodzenia kadr medycznych

szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek

kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy

zwiększanie liczby lekarzy specjalistów

fundusz modernizacji szpitali i fundusz medyczny

agencja rozwoju szpitali

krajowa sieć kardiologiczna i onkologiczna

nowoczesne technologie w służbie zdrowia

drugi etap reformy sieci szpitali

usprawniona nocna pomoc lekarska

ustawa o jakości, która pozwoli na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia zaimplementować mechanizmy akredytacji i monitorowania jakości

program badawczy nad COVID-19

program badań profilaktycznych dla osób 40+

zniesienie limitu do specjalistów

Uczciwa praca – godna płaca zakłada takie kwestie jak:

próg podatkowy w górę z 85 tys. do 120 tys.

ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. PLN

likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

reforma wsparcia zatrudnienia

ograniczenia w stosowaniu umów śmieciowych

godna praca dla młodych

ułatwienia dla pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, by pogodzić pracę z życiem rodzinnym

uregulowanie pracy zdalnej

system zachęt dla firm, aby we współpracy ze strefami ekonomicznymi otwierały swoje filie w mniejszych miastach

ulga PIT na powrót z emigracji: Polacy będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. PLN

kwota wolna od podatku – 30 tys. zł

Część o nazwie dekady rozwoju zakłada takie kwestie jak:

nowoczesna infrastruktura: ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont miejscowych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych

transport: nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, tysiące nowych nisko i zeroemisyjnych autobusów wymiany taboru autobusowego, nowe koleje aglomeracyjne, rozbudowa strategicznych portów i centrów logistyczych, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.

dostępne usługi społeczne: modernizacja placówek medycznych, edukacyjnych sportowych i kulturalnych, rewitalizacja przestrzeni publicznej, remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, zwiększenie dostępności do opieki medycznej, w tym m.in. setki nowych pracowni specjalistycznych (tomo- grafów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80 proc. dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie posiadają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej

cyfrowa Polska: nowa infrastruktura informatyczna, walka z wykluczeniem cyfrowym, 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, dokończenie likwidacji białych plam w dostępie do internetu – ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu

inwestycje w Twój dom: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja, tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja woda

Czysta energia, rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni: setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej, 500 mln EUR na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni

Rodzina i dom w centrum życia, a tu:

mieszkanie bez wkładu własnego

realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m2 będzie możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia

dostęp do badań prenatalnych

darmowe będą szczepionki przeciwko wirusowi HPV

opracowanie nowej umowy międzynarodowej – konwencji o prawach rodziny

rozszerzenie programu „Maluch Plus”

wspólne rozliczenie małżonków już w roku zawarcia małżeństwa

usprawnienie mediacji sądowych

większa elastyczność pracy dla rodziców

żłobek w każdej gminie

kary, które będą odstraszać przed wykorzystywaniem i krzywdzeniem nieletnich

ścieżki wsparcia w urzędach pracy kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym

12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia.

Polska – nasza ziemia zakłada takie kwestie, jak:

nowe normy regulujące pracę w rolnictwie

zwrot za akcyze od hektara w górę o 10%

centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi

ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

rozwój sieci manufaktur spożywczych

uwolnienie rolniczego handlu detalicznego

paszportyzacja polskiej żywności

cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika: wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię

spółdzielnie energetyczne rolników

elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw

fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników

program rozwoju miejscowości popegeerowskich

specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów

zachęty do spółdzielczości rolnej

monitoring upraw przeciwdziałający suszy

lepsza ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie
nowy kodeks rolny

Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek to:

powołanie Centrum Dziecka i Rodziny

narodowy edukacyjny program wyrównywania szans po COVID-19

polska szkoła wzbogaci się o „latarnika cyfryzacji”. To wybrani nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie z kompetencji cyfrowych i skoordynują rozwój takich kompetencji wśród uczniów

w każdej placówce powstanie rada szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów – w równej liczbie

repozytorium materiałów elektronicznych w postaci filmów i nagrań omawiających podstawę programową dla klas szkół podstawowych i średnich

zwiększymy rolę historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich

kompleksowa termomodernizacja i remont budynków oświatowych, optymalizacja energetyczna

program grantowy na działania projektowe młodych ludzi, którzy w lokalnych społecznościach we współpracy z radami gmin będą projektowali atrakcyjne rozwiązania angażujące młodzież

chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego

wprowadzenie zniżek do strategicznych obiektów kultury, które będą dostępne za darmo dla osób do 26. roku życia (dla osób między 26. a 30. rokiem życia planujemy zniżkę 50 proc).

ogólnopolskie konsultacje pod hasłem „„Dialog pokoleń”

przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

ułatwimy młodzieży polonijnej dostęp do kształcenia się w Polsce

interaktywna platforma zawierającą bazę informacji na temat wszystkich dostępnych stypendiów lub staży

dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół ponadpodstawowych na Kresy Wschodnie oraz do innych miejsc dziedzictwa I Rzeczpospolitej

kredyty studenckie: zmiany w prawie bankowym, umożliwiające udzielanie kredytów osobom, które potrzebują środków do utrzymania się w trakcie studiów w Polsce lub za granicą, a są pozbawione stałych dochodów

uruchomimy sieć Pracowni Przyszłości – ośrodków edukacyjnych oferujących specjalne zajęcia rozwijające w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i technologii

reforma świetlic – świetlice będą miejscami, w których uczniowie mogą np. nauczyć się grać w szachy czy przystąpić do nauki programowania

powstanie funduszu, z którego będą przydzielane granty na projekty kulturalne utrwalające dziedzictwo narodowe w nowoczesnej formule

powstanie fundusz, którego celem będzie pobudzenie współpracy biznesu ze światem nauki. Będzie on wypełniał luki między badaniami akademickimi a wymaganiami przemysłu, realizował dofinansowania do funduszy UE na badania i rozwój, a także wspomagał przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu

zmniejszymy biurokratyczne obciążenia organizacji pozarządowych i uprościmy publiczny dostęp do informacji o organizacjach.

odzyskanie dzieł sztuki zrabowanych Polsce

nowy program stypendialny dla najlepszych w kategoriach: sport, zaangażowanie społeczne (harcerstwo, wolontariat, samorząd uczniowski, młodzieżowe rady), osiągnięcia artystyczne, działania proprzedsiębiorcze.

nowa siedziba Opery Królewskiej

wieloletni program finansujący zorganizowanie i działania Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej

ustawa o uprawnieniach artystów zawodowych dla najbiedniejszych artystów

lokalne „piaskownice regulacyjne”

nowe warunki rozwoju dla kadry nauczycielskiej. Studia podyplomowe dla nauczycieli będą możliwe tylko w uczelniach kształcących pedagogów

najważniejsze książki społeczne i historyczne dotyczące Polski zostaną przetłumaczone na język angielski, francuski, hiszpański i hebrajski

jednolita identyfikacja wizualna instytucji państwowych

więcej WF-u w szkołach, fundusz sportowy

powstanie literacki kanon dzieł, które krzepią, ale i prowadzą do zadawania ważnych pytań, a przede wszystkim dają obraz przemian polskości na przestrzeni lat

powstanie 6 klastrów sektorowych wspieranych przez odpowiednie programy uczelniane, dodatkowe finansowanie i ekspertów branżowych

projekt budowy bardzo szerokiej sieci nowoczesnych muzeów

rok 2023 rokiem nauki

finansowanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na kolejne lata

Dobry klimat dla firm:

rozszerzenie ochrony podwykonawców

skutecznie odzyskiwanie mienia od przestępców

nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

dla małych firm:

niższe podatki dla mikrofirm

ulga na prototypy

fundacje rodzinne

2 mln euro ryczałtu ewidencyjnego

ulga konsolidacyjna

ryczałt dla przychodów zagranicznych

program powrotu kapitału: program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą

dla średnich firm:

ulga na automatyzację i robotyzację

podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

ulga na IPO

symultaniczna usługa IP-BOX I B+R

estoński CIT dla większej liczby firm

łatwiejszy dostęp do finansowania venture capital

dla dużych firm:

Interpretacje590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

centrum obsługi podatkowej inwestora

uproszczenia w zakresie cen transferowych

wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT

opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych

ustawa o programach akcjonariatu pracowniczego

Czysta energia – czyste powietrze:

sprawiedliwa transformacja energetyczna

rozwój programu „Czyste powietrze”

walka z suszą, zachęty systemowe i ułatwienia w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich

rządowy program małej gazyfikacji wyspowej

budżet obywatelski w górę do 1 proc., od 2021 r. – dodatkowe 0,5 proc. w budżecie przeznaczymy wyłącznie na miejskie rozwiązania ekologiczne.

system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który będzie sprzyjał wytwarzaniu produktów i opakowań przyjaznego środowisku.

rozbudowa programu „Mój prąd”

fundusz na wzór FIO, który będzie promował edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży

koniec z betonem w centrach miast

certyfikowanie energetyczne budynków przez państwo

rozwój technologii wodorowej

dodatkowe wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych i wodorowych oraz infrastruktury ładowania i tankowania oraz wsparcie dla rozwoju polskiego przemysłu samochodów elektrycznych

budowa wiatraków na morzu

więcej parków narodowych, powiększenie istniejących

przygotowania do inwestycji w elektrownię jądrową

Złota jesień życia to kwestie takie jak:

emerytury bez podatku do 2500 zł

umożliwienie osobom w wieku 55+ zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Aktywność+, zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym i zawodowym

PIT-0 dla seniora – nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego

Korpus wsparcia seniorów: kilkanaście tysięcy wolontariuszy, w tym działacze ponad 140 środowisk młodzieżowych i obywatelskich z całej Polski, świadczy codzienną pomoc

tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Niemczech

centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy

dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów

ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce

darmowe leki 70+

zwiększenie świadomości praw ofiar przemocy domowej

CyberPoland 2025 to:

satelitarny System Obserwacji Ziemi

poszerzenie zasięgu szerokopasmowego internetu i telefonii komórkowej

rozwój sieci 5G

zasada cyfrowej domyślności jako podstawa funkcjonowania i myślenia o relacji obywatel-administracja

cyberbezpieczeństwo elementem programu dydaktycznego w szkołach i na uczelniach

do strategicznych zasobów Polski włączone zostaną superkomputery. Będą one służyć jako narzędzia zaawansowanych symulacji inżynierskich i obliczeń dużej ilości danych.

zwolnienie z opłaty skarbowej obywateli, którzy zdecydują się na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej

gminy otrzymają środki na zakup sprzętu i oprogramowania, zakup usług chmurowych, działania na rzecz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa czy niesienia wsparcia osobom wykluczonym cyfrowo.

integracja systeów tożsamości, tj. Profil Zaufany, mObywatel, eDowód w celu zbudowania federacyjnego modelu tożsamości cyfrowej.

rozbudowa mObywatela

e-doręczenia zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego, obywatel załatwi tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy

system przyciągania do naszego kraju zagranicznych specjalistów z branż deficytowych (np. programiści, inżynierowie czy lekarze).

mechanizm wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, chcących wdrażać technologie chmurowe

informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

walka z cyberprzestępcznością

lokalne punkty (np. biblioteki) staną się ośrodkami podstawowego wsparcia cyfrowego

narzędzia informatyczne wspomagające partycypację obywateli w podejmowaniu decyzji ważnych dla wspólnoty, np. zgłoszenia pomysłów

Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł – wynika z programu Polski Ład. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych.
Nakłady łączne do 2030 r. (w mld PLN)*
Filar Średnia roczna
Plan na zdrowie 13,6
Uczciwa praca – godna płaca 12,0
Dekada rozwoju 10,8
Rodzina i dom w centrum życia 3,4
Polska – nasza ziemia 5,0
Dobry klimat dla firm 7,1
Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek 7,2
Czysta energia, czyste powietrze 4,1
Cyber Poland 2025 4,1
Złota jesień życia 5,1
Suma 72,4

*Kwoty oznaczają maksymalny możliwy koszt, nieuwzględniający dodatkowych przychodów dla Sektora Finansów Publicznych, np. wzrostu dochodów publicznych wynikających z przyspieszenia wzrostu gospodarczego w rezultacie podjętych działań.

Kwoty w tabeli nie uwzględniają całości nakładów, które zostaną przeznaczone na inwestycje z wykorzystaniem Funduszu Odbudowy i Polityki Spójności UE, a jedynie środki krajowe, m.in. wkład własny do projektów unijnych. Projekty inwestycyjne sfinansujemy wykorzystując sekurytyzację, instrumenty rynkowe, a także instrumenty Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W programie zaznaczono, że szczegółowe założenia konkretnych projektów oraz źródła ich finansowania będą przedstawiane w ocenach skutków regulacji wraz z projektami aktów prawnych.

źródło: PAP za Bankier.pl