Aktualności

Polski Fundusz Rozwoju S.A. ma wspomóc rozwój polskiej gospodarki

W celu zwiększenia skali inwestycji infrastrukturalnych oraz zaoferowania polskim przedsiębiorstwom instrumentów finansowych umożliwiających wzrost wartości biznesu polski rząd w 2013 r. powołał Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Obecnie pod nową nazwą Polski Fundusz Rozwoju S.A.  dysponuje kapitałem wartości 60 mld zł. 


Polska gospodarka do 2020 roku wymaga inwestycji infrastrukturalnych na poziomie od 400 do 500 mld złotych. Nakłady te powinny istotnie przyspieszyć tempo wzrostu produktu krajowego brutto. Z analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że 1% krajowego PKB przeznaczony na finansowanie infrastruktury przekłada się na wzrost dynamiki rozwoju całej gospodarki o 0,4 punktu procentowego w momencie rozpoczęcia inwestycji, a następnie o 1,5 punktu po jej zakończeniu.

W celu zwiększenia skali inwestycji infrastrukturalnych oraz zaoferowania polskim przedsiębiorstwom instrumentów finansowych umożliwiających wzrost wartości biznesu rząd powołał Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Decyzja o rynkowym wykorzystaniu „zamrożonych aktywów skarbu państwa” umożliwiła podniesienie kapitału spółki do blisko 1,2 mld złotych. W ten sposób mogliśmy, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zainwestować a następnie samodzielnie zarządzać funduszami o łącznej wartości 6,5 mld złotych. Aktywa te służyły do finansowania strategicznych projektów w formule project finance oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej. Przyczyniają się również do maksymalnego wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej UE, co jest szczególnie istotne w kontekście skali planowanych inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego, przy ich obecnym poziomie zadłużenia.

Stosowany przez nas dotąd model operacyjny pozwala aktywnie włączać prywatnych inwestorów w proces współfinansowania dużych, kapitałochłonnych i złożonych projektów o długim terminie zwrotu. Udział zarządzanych przez nas funduszy w finansowaniu takich inwestycji powoduje obniżenie do akceptowalnego, rynkowego poziomu ryzyka, pozytywnie wpływając na całościowy koszt realizacji projektów. Działając tak możemy wypełnić lukę na krajowym rynku finansowym w zakresie oferowania kapitału i długu podporządkowanego o wieloletnim horyzoncie inwestycyjnym, a dostarczane przez nas finansowanie nie zwiększa długu finansów publicznych. Działania te są realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi powszechnie na rozwiniętych rynkach finansowych, zapewniając rynkowe stopy zwrotu, bez dążenia do maksymalizacji zysku.

Nowy wymiar naszej działalności nadało sformułowanie przez rząd Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego głównymi celami są wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju. Działając pod nową nazwą – Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR SA) – rozpoczynamy budowę grupy kapitałowej konsolidującej główne instytucje wsparcia rozwoju gospodarczego w Polsce. Postawionym przed nami celem jest integracja działań realizowanych przez różne instytucje, takie jak PARP, ARP, PAIIiZ, KUKE czy BGK w zakresie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu innowacyjności, zwiększania inwestycji, w tym zagranicznych oraz ekspansji polskich firm na międzynarodowych rynkach, tak w pełni wykorzystać ich potencjał i uwolnić synergie wynikające z ich współpracy.

– Ma to kluczowe znaczenie dla realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polepszy wsparcie polskich firm, wpłynie na wzrost wartości dodanej oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Poprawi wreszcie potencjał inwestycyjny poprzez większe możliwości pozyskania dodatkowych środków z rynków finansowych, zarówno krajowego, jak i zagranicznych – podkreślił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki odnosząc się do utworzenia PFR.

PFR S.A. jest spółką skarbu państwa o kapitale zakładowym w wysokości 1.158.362.525 złotych. Spółka została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku. Nasza działalność polega na zarządzaniu aktywami ulokowanymi w 4 Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych utworzonych w ramach TFI BGK. Równocześnie jesteśmy inwestorem kapitałowym, lokującym w tych funduszach środki o wartości blisko 1,2 mld złotych, które PFR S.A. został wyposażony przez właściciela w połowie 2014 roku. Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem PFR to 6,5 mld złotych. Aktywa te ulokowane są w następujący sposób:

Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN – 2,2 mld złotych
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny FIZAN – 2,2 mld złotych
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN – 600 mln złotych
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN – 1,5 mld złotych
Każdy z zarządzanych przez nas funduszy ma indywidualną strategię oraz oparty na najlepszych praktykach proces inwestycyjny. Nad rynkowym charakterem finansowanych projektów czuwają niezależne komitety inwestycyjne, w których przewagę decyzyjną mają wywodzący się z sektora prywatnego członkowie niezależni o dużej renomie i doświadczeniu zawodowym. Fundusze oferują szeroką paletę instrumentów finansowych, od zbliżonego do finansowania bankowego długu podporządkowanego, poprzez kapitał aż do inwestycji typowych dla funduszy private equity. Finansowane w ten sposób projekty mają przyczyniać się do rozwoju infrastruktury, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz modernizacji majątku samorządów. Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oferta PFR S.A. to także możliwość pozyskania środków własnych poprzez aktywizację posiadanego majątku umożliwiających optymalne wykorzystania pieniędzy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

źródło: http://www.pfr.pl/