Wyróżnieni

MEWAT Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2022

MEWAT Sp. z o.o. w Bydgoszczy została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Konkursu Mocna Firma 20222 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 56,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2022.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 22 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2022. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2022.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 21,5 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Wybudowało kilka elektrowni wodnych.

Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy Wykorzystania Niekonwencjonalnych Źródeł Energii „MEWAT” Sp. z o.o. w Bydgoszczy powstał 18 maja 1988 roku. Inspiracją do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był występujący w kraju w latach 80-tych problem zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Mewat, dysponujący na początku swej działalności małym kapitałem, nie mógł przyczynić się do znaczącego wzrostu produkcji energii elektrycznej na drodze inwestycji. Przyjęto zasadę działania w kierunku zracjonalizowania ekonomiki wykorzystania energii i poprawy jej jakości.

Drugim kierunkiem aktywności gospodarczej spółki uczyniono działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Mając w sąsiedztwie duży zakład „Elektromontaż” Bydgoszcz, będący wiodącą firmą w zakresie produkcji urządzeń do kompensacji mocy biernej, spółka podjęła działania propagujące ten sposób racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, jednocześnie montując i prowadząc serwis wymienionych urządzeń u inwestorów. Równolegle prowadzono akcję wymiany kondensatorów z syciwem zawierającym bardzo szkodliwe dla środowiska PCB, na aparaty nowoczesne, przyjazne środowisku (tzw. non PCB).

Jednocześnie rozpoczęto prace wdrożeniowe różnych projektów eksperymentalnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zrealizowano wiele przedsięwzięć obejmujących rozmaite źródła energii jak: kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, reaktory na biomasę, wykorzystanie gazu wysypiskowego, a przede wszystkim małe elektrownie wodne.

Z uwagi na ciągły niedobór środków finansowych na inwestycje firma rozwinęła inne formy aktywności gospodarczej. Uruchomiono produkcję budowlano-montażową, usługi targowiskowe (miejskie targowisko hurtowe), a także doradztwo ekonomiczno-energetyczne. Mewat powołał do życia Grupę Małej Mechanizacji, która wyspecjalizowała się w bezkolizyjnych przejściach pod torami i drogami oraz innymi obiektami inżynierskimi metodą przewiertu lub przepychu. Strategia ta pozwoliła Mewat-owi zebrać środki i skupić się na realizacji podstawowego celu statutowego, jakim została wytypowana produkcja energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych.

Kolejno wybudowano i uruchomiono elektrownie wodne we Frydrychowie (o mocy 44 kW) w grudniu 1990 r., w Lisim Ogonie (moc 22kW) i Łochowie (22kW) w sierpniu 1991 r., Czersku Polskim (36kW) w grudniu 1991 roku i Mylofie (moc 58kW) w grudniu 1993 r.

 

Elektrownie wodne firmy MEWAT. Zdjęcie ze strony www.mewat.pl

Dobre doświadczenia uzyskane przy eksploatacji wyżej wymienionych obiektów oraz kondycja finansowa spółki zachęciła zarząd do podjęcia decyzji o realizacji największego przedsięwzięcia w historii firmy – budowy elektrowni wodnej o mocy 1 MW na stopniu wodnym Czersko Polskie. Jest to elektrownia przepływowa o przepływie Q=30m3/sek i spadzie H=5,3m. Energię elektryczną produkują trzy hydrozespoły składające się z turbiny Kaplana TW 1550 produkcji firmy MECHTON Sp. z o.o. w Nowej Soli wraz z przekładnią pasową i generatorem asynchronicznym o obrotach 25 obr/sek produkcji EMIT Żychlin. Odbiór energii elektrycznej do sieci odbywa się na napięciu 15 kV przez transformatory żywiczne (suche) o mocy 2×650 kVA, produkcji AEG-ALSTROM S.A. –Mikołów i rozdzielnie Mm – 20 produkcji PRE Elektromontaż-Bydgoszcz.

Praca hydrozespołów odbywa się w cyklu automatycznym, w funkcji wysokości piętrzenia i natężenia przepływu wody. Automatyczne zabezpieczenia chronią obiekt przed skutkami: zaniku napięcia sieci, nadmiarem napływu wody, suchobiegiem, przegrzaniem, niedopuszczalnym obniżeniem lustra wody. Powyższe dane sprawiają, że jest to obecnie jedna z największych całkowicie prywatnych elektrowni wodnych w kraju. Inwestycję zakończono w rekordowo krótkim czasie w grudniu 1998 r. Elektrownia ta stała się zasadniczym, mocnym punktem MEWAT-u dostarczając do sieci energetycznej ok.4,5- 5 mln. KWh/rocznie oraz stabilizując wyniki ekonomiczne spółki.

W 2005 roku firma skorygowała nazwę na MEWAT Sp. z o.o. i rozpoczęła przygotowania do modernizacji posiadanych elektrowni. W roku 2008 została przebudowana pierwsza z nich, na stopniu wodnym Frydrychowo. W wyniku modernizacji moc zainstalowana wzrosła do 160 kW a modernizacja turbin poprawia pracę jazu.

Ekipy Mewat-u wykonały również montaż i rozruch kilku innych MEW, na zlecenie inwestorów obcych.

Budowa i wieloletnia eksploatacja małych elektrowni wodnych przysporzyła wielu pozytywnych doświadczeń utwierdzających zarząd, że wśród poszukiwanych nowych źródeł energii elektrycznej na czoło wysunęła się energetyka wodna. Plany rozwojowe firmy są ukierunkowane w dalsze inwestycje związane z budową i eksploatacją elektrowni wodnych.

Należy mieć na uwadze, że małe elektrownie wodne oprócz produkcji energii elektrycznej, przyczyniają się również do utrzymywania spiętrzeń wody, wyrównywania przepływów, utrzymywania zalecanych poziomów wody w zbiornikach. To oddziaływanie wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę rolną, rybacką i rozwój turystyki.

Małe elektrownie wodne to również mechaniczne oczyszczanie i napowietrzanie wód przepływających przez ich turbiny np. z krat elektrowni Czersko Polskie Mewat zbiera i wywozi do utylizacji rocznie tony śmieci i odpadów.

W roku 2015 spółka wybudowała dwie nowe elektrownie wodne w Lisim Ogonie i Łochowie o mocy 75 kW każda.

Więcej informacji o firmie pod adresem: www.mewat.pl

#europejskafirma.pl #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski