Aktualności

Kontakty handlowe z niemieckimi firmami drogą elektroniczną są bardzo utrudnione

Podstawę prawną przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną stanowi w Niemczech tzw. Ustawa Kartelowa (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG: ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Przedmiotowa regulacja, a dokładnie jej art. 7, posługuje się terminem „unzumutbare Belästigungen”, przez co rozumieć należy określony stopień uciążliwości w związku z wykorzystywaniem (nadużywaniem) technicznych środków przekazu informacji, którego znoszenia nie można wymagać (oczekiwać) od adresata. Takiej kwalifikacji podlegają działania podejmowane bez uprzedniej wyraźnej zgody adresata przy reklamie z zastosowaniem automatu dzwoniącego, faksu, lub poczty elektronicznej.

Zasada ta dotyczy zarówno kontaktów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jak też relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Uwzględnienia wymaga przy tym fakt, iż w określonych okolicznościach również tzw. e-maile z propozycją (Empfehlungs-E_Mails) mogą zostać zakwalifikowane jako spam (tak: Sąd Rejonowy Berlin-Mitte Az. 15 C 1006/09). Ponadto pamiętać należy, iż naruszenie prawa stanowi już jednorazowe przesłanie informacji handlowej bez uprzedniej wyraźnej zgody adresata (BGH I ZR 218/07) a jednorazowy kontakt e-mailowy nie musi oznaczać zgody adresata (AG München 161 C 6412/09).

Przymiot dokuczliwości, której znoszenia nie można wymagać od adresata (unzumutbare Belästigung) posiadają także wszystkie te informacje reklamowe, w których tożsamość nadawcy jest ukryta lub brak jest wyraźnego wskazania na ich komercyjny charakter. To samo dotyczy przypadków, gdy nie istnieje aktualny adres, na który odbiorca wiadomości może przesłać swoje żądanie zaprzestania wysyłania tego rodzaju informacji, przy czym wystąpienie z tym żądanie nie może prowadzić do powstania dodatkowych kosztów po stronie osoby występującej z żądaniem poza zwykłymi kosztami jego przesłania.

Podkreślić należy, iż zgodnie z § 7 III przesyłanie informacji drogą elektroniczną może, na zasadzie wyjątku, w określonych sytuacjach nie stanowić tzw. dokuczliwości, której znoszenia nie można wymagać od adresata (unzumutbare Belästigung).

Aby jednak można było dokonać takiej kwalifikacji konieczne jest kumulatywne spełnienie następujących warunków:
 przedsiębiorca wszedł w posiadanie adresu poczty elektronicznej adresata/klienta w związku ze sprzedażą mu towarów lub usług,
 wykorzystuje ten adres do reklamy podobnych produktów lub usług,
 adresat/klient nie sprzeciwił się temu,
 adresatowi/klientowi zapewniona została możliwość sprzeciwienia się wykorzystywaniu jego adresu poczty elektronicznej, o czym jest on informowany przy udostępnieniu adresu jak i przy każdym jego użyciu.

W odróżnieniu od tych dość restrykcyjnych zasad, przesyłanie ofert drogą pocztową jest zwykle dopuszczalne. Jedyny wyjątek stanowi konkretne oświadczenie woli adresata, iż nie życzy sobie w/w ofert wyrażone np. przez odpowiednią informację umieszczoną na skrzynce pocztowej.

Eliza Oknińska, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)