Aktualności

KNF odmówiła zezwolenia na działalność Polskiego Banku Apeksowego SA

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2018 r. odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA – poinformowała we wtorek KNF w komunikacie.

„Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku” – głosi komunikat KNF.

Komisja przypomina, że zgodnie Prawem bankowym bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia KNF, natomiast Komisja zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności wydaje po stwierdzeniu, że bank: jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności; zgromadził w całości kapitał założycielski; dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej; spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Komunikat KNF przypomina, że banki spółdzielcze tworzące Polski Bank Apeksowy SA „mogą podjąć działania w celu zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5.000.000 euro)”.

W komunikacie podany jest wynik głosowania na posiedzeniu KNF. Za odmową wydania zezwolenia głosowali: nowy przewodniczący J. Jastrzębski, M. Obroniecki, M. Pachucki oraz Z. Sokal. Przeciwko odmowie wydania zezwolenia głosowali: A. Diakonow, J. Wojtyła, A. Kaźmierczak.

W listopadzie 2017 roku, na wniosek 56 banków spółdzielczych, KNF zezwoliła na utworzenie banku zrzeszającego te banki pod firmą Polski Bank Apeksowy SA.

Działalność PBA miała ograniczać się wyłącznie do świadczenia usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie m.in. obsługi finansowej zrzeszenia, zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie, realizacji rozliczeń, zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej.

Bank apeksowy miał nie wykonywać czynności bankowych na rzecz klientów, nie przyjmuje depozytów, nie udziela kredytów i pożyczek, nie dokonuje czynności rozliczeniowych, nie posiada sieci placówek.

Przed powołaniem PBA istniały dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze – BPS i SGB.

Nowela ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych z 2015 roku wprowadziła nowy, zgodny z rozporządzeniami unijnymi system ochrony instytucjonalnej dla banków spółdzielczych.

W myśl noweli banki spółdzielcze mogą zrzeszać się w systemach ochrony instytucjonalnej – tzw. IPS – m.in. gwarantujących dodatkowe mechanizmy monitorowania ryzyka i dających bankom możliwość posiadania mniejszych tzw. „wag ryzyka” we własnych zasobach. Ta forma zrzeszenia jest rekomendowana przez KNF.

Drugą wprowadzaną przez ustawę formą zrzeszania się banków spółdzielczych są tzw. zrzeszenia zintegrowane. Nakładały one na banki nieco mniejsze wymogi niż IPS.

Oba funkcjonujące w Polsce zrzeszenia banków spółdzielczych – SGB i BPS – przyjęły system IPS. Jednak część banków wchodzących w skład grupy BPS nie zgadzała się z tym, preferując zrzeszenie zintegrowane. Banki te utworzyły właśnie Polski Bank Apeksowy SA.

źródło: PAP za Bankier.pl