Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma i Wielki Modernizator 2021

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 199,8 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w 2020 r. osiągnął poziom 8,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 34,6 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

„Zielonogórskie Wodociągi i  Kanalizacja”  Sp. z  o.o. świadczą usługi w  zakresie poboru i uzdatniania wody, dostarczania wody, odprowadzenia, przyjmowania i oczyszczania ścieków, wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnych na  terenie aglomeracji Zielona Góra, w szczególności usług wodno-ściekowych na  terenie miasta Zielona Góra i  miejscowości Wilkanowo w gminie Świdnica.

Przedsiębiorstwo jest spółką ze 100% udziałem Miasta Zielona Góra. Firma została powołana w ściśle określonym celu – realizacji zadania własnego miasta Zielona Góra. Na zasadzie naturalnego monopolu jest jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi w  zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków w  mieście Zielona Góra.

Sieci wodociągowe obejmują 99% obszaru aglomeracji Zielona Góra, sieci kanalizacyjne w 98% aglomeracji, z  nieskanalizowanego obszaru aglomeracji Zielona Góra ścieki odwożone są taborem asenizacyjnym.

Obecnie na  terenie aglomeracji Zielona Góra funkcjonuje sieć kanalizacyjna eksploatowana przez Spółkę „ZWiK” o  łącznej długości 382,1 km,  w tym w gminie Świdnica 7,7 km oraz jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łężyca funkcjonująca na potrzeby całej aglomeracji.

Sieć wodociągowa na obszarze aglomeracji wynosi 508,2 km.

W bilansie sprzedaży usług kanalizacyjnych największą grupę stanowią gospodarstwa domowe. Pozostali odbiorcy usług ściekowych (zakłady przemysłowe, usługowe i  podmioty użyteczności publicznej) mają mniejszy udział w ogólnej ilości ścieków komunalnych.

Produkcja ścieków w poszczególnych grupach odbiorców stale wzrasta, co ma związek z sukcesywnie prowadzonymi inwestycjami kanalizacyjnymi prowadzonymi na terenie miasta Zielona Góra. Duży udział w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni mają ścieki deszczowe, roztopowe, infiltracyjne, przypadkowe i drenażowe. Wynika to z faktu, iż w dużej części miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna, do  której trafiają wymienione rodzaje ścieków.

WODA

Zielona Góra korzysta z trzech źródeł zaopatrzenia w wodę: rzeki Obrzycy, wód podziemnych w pradolinie Odry – tzw. ujęcie lewarowe w Zawadzie oraz z wód podziemnych ujmowanych na terenie miasta.

Obecnie miasto zasilają w wodę trzy obszary :

– nowa Stacja Uzdatniania Wody „Zacisze”, która zaopatruje ok.30% południowo-zachodniej części miasta,

– trzy studnie głębinowe przy ul. Zjednoczenia zaopatrujące zachodnią część miasta i Przylep,

– oraz Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie, która zaopatruje pozostałe miasto.

Ujęcie wody powierzchniowej „Sadowa” na  rzece Obrzycy znajduje się na  przyujściowym odcinku tej rzeki, w  pobliżu miejscowości Głuchów. Jest ono typowym ujęciem brzegowym; na  wlocie wody do  komór czerpnych pompowni znajdują się kraty i  sita. Ujęta woda przetłaczana jest magistralą Ø 800 mm o  długości ok. 10 km na  Stację Uzdatniania Wody w  Zawadzie.

W Zawadzie uzdatniana jest woda podziemna ze znajdującego się tam ujęcia lewarowego mieszana z wodą powierzchniową z rzeki Obrzycy. Woda podziemna ujmowana ze studni w mieście jest wtłaczana bezpośrednio do sieci wodociągowej, wraz z uzdatnioną wodą ze SUW „Zacisze” . Zarówno wody ujmowane powierzchniowo jak i z ujęcia lewarowego wymagają głębokiego uzdatniania, aby w efekcie uzyskać odpowiednią jakość wody zgodną z aktualnymi norami obowiązującymi w Polsce i w UE w  zakresie jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi. Zasoby eksploatacyjne ujęć pokrywają obecne i  planowane zapotrzebowanie na  wodę dla wszystkich odbiorców.

Zielonogórska woda nie jest droga kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie czynniki kształtujące jej cenę, a są to:

– koszty ujęcia wody ze środowiska;

– koszty uzdatniania;

– koszty eksploatacyjne;

– koszty energii na przepompowywanie wody (miasto usytuowane jest na wzgórzach i wiąże się to z niezbędną energią do przepompowywania wody o odpowiednim ciśnieniu do najwyżej usytuowanych punktów miasta);

– podatek od nieruchomości od istniejącej infrastruktury;

– amortyzacja ( pieniądze na odtworzenie majątku spółki);

– opłaty za korzystanie ze środowiska;

– opłaty za umieszczenie sieci w pasie drogowym;

–  podatek VAT ;

Obecnie realizowane inwestycje mają również wpływ na wysokość opłat za wodę i ścieki. Choćby inwestycje współfinansowane ze środków UE na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych uwarunkowane są maksymalnym poziomem dochodu rozporządzalnego na gospodarstwo domowe, który wynosi 3%, a obecne taryfy ustalone są na znacznie niższym poziomie.

Dlatego poważnym wyzwaniem stojącym przed firmą jest z jednej strony zapewnienie ciągłości dostawy wody i odbioru ścieków przy zachowaniu jak najwyższych standardów oraz jakości tych usług, z drugiej strony utrzymanie kosztów eksploatacyjnych funkcjonowania na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców.

W tym celu prowadzi systematyczny proces modernizacji, odtwarzania i rozwoju. Ostatnie lata to wiele zmian technologicznych i organizacyjnych spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja”. Nastąpiły znaczne zmiany dzięki transformacji całego procesu uzdatniania wody, dzięki temu stosuje się o wiele mniej chemii, co jest odczuwalne przez mieszkańców. Zielonogórzanie chcą pić zdrową i lepszą wodę. W związku z tym min. w 2000 roku nastąpiło odwrócenie tendencji na większe wykorzystanie wód głębinowych. Dzięki dostępowi do najnowszych technologii w procesie uzdatniania i oczyszczania wody, woda pozyskana ze źródeł głębinowych w efekcie końcowym stanowi lepszy, czyściejszy i zdrowszy produkt, niż woda ze źródeł powierzchniowych.

Stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej jest zróżnicowany i zależy głównie od wieku i rodzaju materiału, z  jakiego została wykonana. Rurociągi rozdzielcze ułożone do  połowy lat 70-tych to rurociągi z żeliwa szarego i stalowe. W  latach kolejnych zaczęto stosować azbestocement i PVC. Przyłącza wykonywano generalnie z rur stalowych ocynkowanych. Od 1993 r. zarówno sieci, jak i przyłącza wykonuje się z zastosowaniem rur PE-HD.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom Zielona Góra dołącza do obowiązujących standardów na całym świecie, gdzie ogranicza się zastosowanie do celów konsumpcyjnych wód powierzchniowych, tak bardzo narażonych w obecnym środowisku na działanie wielu szkodliwych czynników.

Zaopatrzenie miasta w wodę oparte jest na:

 • ujęciu wód powierzchniowych z rzeki Obrzyca w  miejscowości Sadowa,
 • ujęciu wód podziemnych z pradoliny Odry w  rejonie miejscowości Zawada,
 • ujęciu Zawada ul. Kożuchowska,
 • ujęciu wód podziemnych przy ul. Zjednoczenia,
 • ujęciu wód podziemnych ul. Wojska Polskiego,
 • ujęciu wód podziemnych Zatonie,
 • ujęciu wód podziemnych Ochla,
 • ujęciu wód podziemnych Łężyca,
 • ujęciu wód podziemnych Zawada ul. Szkolna,

oraz zlokalizowanych i zaopatrujących w wodę sołectwa poza aglomeracją Zielona Góra

 • ujęciu wód podziemnych Jany,
 • ujęciu wód podziemnych Jarogniewice

Woda jest uzdatniana w:

 • SUW Zawada,
 • SUW Zacisze,
 • SUW Łężyca
 • SUW Zatonie,
 • SUW Ochla,
 • SUW Jarogniewice,
 • SUW Jany.

Na terenie miasta istnieje ponadto kilkanaście studni głębinowych. Obecnie wykorzystuje się 3 w  rejonie siedziby spółki przy ul. Zjednoczenia. Woda z  tych studni ujmowana w ilości 500 – 1500 m3/d pochodzi z  utworów czwartorzędowych, nie wymaga uzdatniania i  tłoczona jest bezpośrednio do sieci miejskiej.

Spółka od roku 2008 przywróciła do  pracy 4 studnie w zachodniej części miasta przy ul. Wojska Polskiego, dzięki wybudowaniu tutaj Stacji Uzdatniania Wody „Zacisze”.

Woda po uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody w Zawadzie tłoczona jest dwoma magistralami Ø 500 mm i  Ø 800 mm w  kierunku miasta, zasilając po drodze dzielnicę „Chynów”. Bardzo duże zróżnicowanie terenu miasta, sięgające 150 m, wymusza stosowanie kilku stopni pompowania. Eksploatowane są 4 przepompownie strefowe wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Główna pompownia zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej. Stąd woda tłoczona jest do  stosunkowo nisko położonych zespołów urbanistycznych: Dolina Zielona, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Wazów (częściowo), Zacisze, Stare Miasto, Osiedle Zastalowskie, Wzgórze Źródlane i  Trasa Północna. Pompownia „Sulechowska” tłoczy również wodę do  pompowni przy ul. Lubuskiej i  ul. Wiśniowej. Pompownia „Lubuska” przetłacza z kolei wodę do największego zespołu zbiorników o  pojemności 4×5 000 m3  zlokalizowanych na Wzgórzach Braniborskich. Woda spływając grawitacyjnie zasila Kisielińską Dzielnicę Mieszkaniową oraz zespoły urbanistyczne: Raculka II, Osiedle Słowackiego, Osiedle Braniborskie (część niska), Osiedle Kościuszki oraz dzielnicę Jędrzychów.

Ze zbiorników zasilana jest również hydrofornia przy ul. Braniborskiej dostarczająca wodę do  zespołów urbanistycznych: Morelowa i  Osiedle Braniborska (część wysoka). Pompownia „Wiśniowa” zasila całą południowo-zachodnią część miasta, tj. Osiedle Malownicze, Osiedle Przyjaźni, Osiedle Łużyckie, Osiedle Słoneczne, Osiedle Piastowskie i  Osiedle Kilińskiego. Łączna pojemność zbiorników na  terenie miasta wynosi 37 300 m3.

ŚCIEKI

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na  terenie aglomeracji Zielona Góra eksploatowana przez „ZWiK” Sp. z  o.o. w  Zielonej Górze wynosi około 382,1 km. Przewidziany do realizacji w ramach kolejnych etapów unijnych zbiorczy system kanalizacji ok.38 km (kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne).

Na terenie aglomeracji Zielona Góra eksploatowanych jest łącznie 75 przepompowni ścieków. Do obsługi całego sytemu kanalizacyjnego spółka posiada; 2 kamerowozy do inspekcji sieci kanalizacyjnej, 2 specjalistyczne pojazdy do czyszczenia kanalizacji z recyklingiem, 1 pojazd dwufunkcyjny do czyszczenia sieci, 1 pojazd do czyszczenia przykanalików, 2 beczki asenizacyjne, w tym 1 do czyszczenia wpustów deszczowych oraz tabor techniczny do usuwania awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest około 7 km na  północ od centrum Zielonej Góry w  rejonie na  zachód od sołectwa Łężyca, Jest to mechaniczno – biologiczna – chemiczna oczyszczalnia ścieków.

W chwili obecnej do oczyszczalni ścieków – ze względu na dużą przepustowość hydrauliczną – kierowane są wszystkie ścieki komunalne (sanitarne, opadowe, infiltracyjne, przypadkowe i dowożone).

Oczyszczalnia pracuje w  układzie 3-stopniowego biologicznego oczyszczania ścieków z  biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i  nitryfikacją.

Ścieki ogólnospławne doprowadzane są do oczyszczalni kanałem otwartym i przepływają przez komorę przelewową na dwie kraty mechaniczne o  prześwicie 50 mm, zlokalizowane w  budynku krat, przepompowni głównej i  sit. Na kanale dopływowym zamontowana jest zwężka pomiarowa do  pomiaru ilości ścieków doprowadzonych do  oczyszczalni.

Osad ściekowy powstały w  wyniku oczyszczania ścieków podlega procesom przeróbki osadów (odwadnianie, zagęszczanie, suszenie i  spalanie), po którym powstałe popioły wywożone są na  składowisko odpadów.

Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do  oczyszczalni przyjmowane są w  punkcie zlewnym wyposażonym w  pomiar przepływu i  czytniki kart magnetycznych, skąd dalej przepływają do  kanału dopływowego do  oczyszczalni.

Ścieki z pochodzące z aglomeracji Zielone Góra kierowane są po procesie oczyszczania do kanału Łącza.

Analizy jakości ścieków oczyszczonych, odpływających z  oczyszczalni wskazują na nieprzekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. W związku z  tym spełnione są obowiązujące przepisy w  zakresie jakości oczyszczonych ścieków, regulowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz dyrektywę unijną.

Dla pozostałych nieskanalizowanych obszarów leżących w granicach Miasta Zielona Góra (sołectwa Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, Barcikowice, Barcikowiczki, Sucha i Jany) odpowiednie zadania w zakresie gospodarki ściekowej realizować będzie „ZWiK” Sp. z o.o. samodzielnie lub w porozumieniu z Urzędem Miasta Zielona Góra. W chwili obecnej ze względu na zbyt mały wskaźnik koncentracji budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego w tych sołectwach jest nieuzasadniona ekonomicznie.

PROJEKTY UNIJNE

Duże inwestycje z dofinasowaniem z Unii Europejskiej  spółka  realizuje już od 2004 roku, dzięki temu udało się  wybudować kolejno kanalizację m. in. w Przylepie, Starym i Nowym Kisielinie, wodociąg w Wilkanowie. Następnie  w latach 2007 – 2013 zrealizowała dwa duże projekty, dotyczące kanalizacji w Raculi i Drzonkowie. Natomiast w etapie III powstała sieć kanalizacyjna w sołectwach Łężyca, Krępa i Zawada.  W obecnej perspektywie unijnej realizowane są dwa projekty. Jeden dotyczy kanalizacji i wodociągu w Dzielnicy Nowe Miasto – w Zatoniu sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa w Krępie i Łężycy.  Rozbudowywana jest też Oczyszczalnia Ścieków dla Zielonej Góry w Łężycy. Zmodernizowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody dla Miasta. Dzięki temu setki osób będą mogły przyłączyć się do kanalizacji oraz wodociągów.

Dzięki tym inwestycjom można już powiedzieć, że Zielona Góra w stu procentach będzie zwodociągowana, zwiększy się procent skanalizowania całej aglomeracji.

Inwestycje zrealizowane w pierwszych  trzech etapach w latach 2004-2015 to koszt prawie 310 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 173 mln zł. Pozostałe pieniądze to środki własne spółki, w tym preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW.  Etap IV to projekt o wartości 62 mln 212 779 złotych, unijne dofinansowane wynosi 39 mln 660 647 złotych.  V Etap to inwestycja warta 70  mln 838 000 złotych.

Z innych wykonanych inwestycji warto wymienić uzbrojenie w sieć wod.- kan. Parku Przemysłowo-Technologicznego Nowym Kisielinie oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na os. Czarkowo w Łężycy. Obie o wartości  ponad 10 mln złotych.

Na terenie aglomeracji Zielona Góra przedsięwzięcia bezpośrednio przyczyniają  się do poprawy jakości wód oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi, eliminują niedobory w zakresie złego stanu technicznego kanałów ściekowych, unowocześniają proces produkcji wody oraz zapobiegają powstawaniu szkód ekologicznych.

Więcej o firmie pod adresem https://www.zwik.zgora.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #efektywnafirma #effectivecompany #WielkiModernizator

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w marcu 2021 r.

C/Z: 34,60

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.